Nu är det dags att göm­ma bi­len

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

I hel­gen sam­la­des ett gäng på när­ma­re 90 per­so­ner ut­an­för Wil­lys i Ar­ninge. För att le­ka bil­kur­ra­göm­ma. Men vad sjut­ton är det?

An­to­nio Sast­re, som är en av dem som höll i even­tet, vil­le hit­ta på nå­got.

– Vi har gjort ett par styc­ken ti­di­ga­re, jag och någ­ra vän­ner. De gjor­de ett eve­ne­mang ti­di­ga­re för någ­ra vec­kor se­dan men det var en var­dag och då var det in­te så myc­ket folk som kom, sä­ger han.

– Se­dan tänk­te jag att vi tes­tar och gör en helg. Vi trod­de in­te att det skul­le bli så myc­ket män­ni­skor som det blev.

To­talt del­tog 40 bi­lar, och när­ma­re 90 per­so­ner.

– Det var myc­ket folk från Val­len­tu­na, Åkers­ber­ga, Täby och sä­kert många in­i­från stan. Jag trod­de verk­li­gen in­te att det skul­le bli stort, ut­an att de man kän­ner li­te skul­le dy­ka upp, sä­ger An­to­nio Sast­re och tilläg­ger:

– Men när det bör­ja­de dy­ka upp folk man aldrig träf­fat in­nan vart det ”oj, det här blev stör­re än vi trod­de”. Men det fun­ka­de bra.

35 göm­da eki­page

Själ­va le­ken ut­gick från par­ke­ring­en ut­an­för Wil­lys och om­rå­det var be­grän­sat där­i­från bort till K-rau­ta.

– Fem bi­lar le­ta­de, me­dan de and­ra 35 bi­lar­na åk­te och göm­de sig nå­gon­stans på om­rå­det. De fem som blir hit­ta­de först får le­ta näs­ta run­da, sä­ger An­to­nio Sast­re.

Al­la bi­lar fick ett num­mer, som skrevs på lap­par och las i ru­tor­na. När en bil hit­ta­des skrev de ut i en ge­men­sam chatt vil­ken bil som var hit­tad.

– Det är som van­lig kur­ra­göm­ma, fast med bi­lar, sä­ger An­to­nio Sast­re.

Vann nå­gon?

– Det ro­li­ga var om man kla­ra­de sig längst, men det fanns ing­et pris el­ler så.

Men hur lätt är det att göm­ma en bil?

– Det är stort ut­rym­me, det är in­du­stri­om­rå­de, så det finns myc­ket göm­stäl­len bakom bygg­na­der, par­ke­rings­plat­ser och så vi­da­re. Ar­ninge är ett bra om­rå­de där det finns myc­ket små­göm­stäl­len och myc­ket små­par­ke­ring­ar.

Finns det nå­gon sä­ker­hets­risk?

– Det är som en van­lig bil i tra­fi­ken. När du göm­mer dig får du in­te flyt­ta på dig, du har tio mi­nu­ter på dig att göm­ma dig och tills al­la bör­jar le­ta. Vi har sagt att för­sök kö­ra lugnt när ni kör till­ba­ka.

Al­ter­na­tiv bil­träff

Nu har de pla­ner på att an­ord­na ett till kur­ra­göm­mae­vent in­nan jul.

– Det har va­rit en ro­lig grej, ef­tersom man slu­tat med bil­träf­far­na, de fles­ta har lagt av in­för vin­tern, sä­ger An­to­nio Sast­re.

– Jag är jät­te­bil­in­tres­se­rad men det finns in­te myc­ket motor­mäs­sigt att gö­ra på vint­rar­na, för­u­tom att åka och slad­da, men det finns inga bra stäl­len att gö­ra det på hel­ler. Då blir det kur­ra­göm­ma, och det är än­då ro­ligt.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

FORDON SOM FINNS. Här sam­la­des del­ta­gar­na när bil­kur­ra­göm­ma an­ord­na­des för­ra hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.