Mar­cus munkvurm blev till barn­bok

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Hel­le Ki­ker­puu

Barnen slu­kar Mi­chael Wi­an­ders de­but­bok om även­tyr, mun­kar och mor­fars hem­lig­het. Många av bokens in­gre­di­en­ser har sitt ur­sprung i en lång jät­tekö i Täb­ban 2014.

När Dun­kin’ Donuts öpp­na­de i Täby cent­rum den 5 de­cem­ber 2014 var kön enorm. Mun­kar­na ska­pa­de en smär­re hy­ste­ri då folk re­dan bör­jat köa da­gen in­nan. Hän­del­sen gjor­de så pass stort in­tryck på Mi­chael Wi­an­der, som till­sam­mans med so­nen kom till öpp­nings­da­gen, att den fun­ge­ra­de som in­spi­ra­tions­käl­la för de­lar av de­but- och barn­bo­ken ”Dex­ter Ols­sons Även­tyr, del 1 – mor­fars hem­lig­het””.

– Jag näm­ner mun­kar he­la 45 gång­er och det är en fa­vo­rit hos hu­vud­ka­rak­tä­ren Dex­ter, hans mor­far och svart­hat­tar­na, sä­ger Mi­chael.

Vil­le kvar­ta i Täb­ban

So­nen Mar­cus, som då ha­de hop­pats få över­nat­ta i Täby cent­rum för att ham­na först i kön, har in­spi­re­rat hu­vud­ka­rak­tä­ren Dex­ter som är en snäll och lill­gam­mal kil­le, trött på vux­na och även sko­lan där mob­bing och and­ra svå­rig­he­ter fö­re­kom­mer. Han är i stäl­let myc­ket med sin mor­far som en dag av­slö­jar sin hem­lig­het och allt vänds upp och ned. Mi­chaels am­bi­tion har va­rit att väc­ka läs­lus­ten hos barn.

– Jag har skri­vit om den fle­ra gång­er och ta­git hjälp av dyslex­i­pe­da­go­ger, barn och lä­ra­re. En ro­lig sak är att boken är otro­ligt po­pu­lär bland kil­lar som har det all­ra tuf­fast med läs­ning­en, sä­ger Mi­chael.

Ud­da sam­ar­be­te

När boken blev klar var det so­nen Mar­cus som sa att pap­pa Mi­chael bor­de kon­tak­ta Dun­kin’ Donuts för att kol­la om de vil­le sam­ar­be­ta.

– Jag trod­de aldrig att det skul­le fin­nas nå­got in­tres­se, men så ha­de jag ett mö­te med den svens­ka vd:n som tyck­te att boken var top­pen, sä­ger Mi­chael.

Nu, två må­na­der efter att boken släppts, säljs den i munk­af­fä­ren i Täby. I bu­tiksked­jan finns även Dex- ter­mun­ken som fa­mil­jen va­rit med och ta­git fram.

– Jag kom­mer även kom­ma hit den 18 no­vem­ber och 15 de­cem­ber för att sig­ne­ra böc­ker un­der ett event som Dun­kin’ Donuts ord­nar, sä­ger Mi­ca­hel.

Även so­nen Mar­cus kom­mer va­ra en­ga­ge­rad.

– Jag kom­mer spe­la med mitt jazz­band un­der even­ten, sä­ger Mar­cus, som är jazztrum­mis.

Boken, som re­dan sålt över 1 000 ex­em­plar, är del ett och del två kom­mer kom­ma re­dan näs­ta år.

– Det är ju in­te den nya Har­ry Pot­ter-boken, men of­fi­ci­ellt är det sagt att jag ska skri­va tolv böc­ker, men så länge det fun­ge­rar bra så vill jag fort­sät­ta, sä­ger Mi­chael.

Jag näm­ner mun­kar he­la 45 gång­er och det är en fa­vo­rit hos hu­vud­ka­rak­tä­ren Dex­ter, hans mor­far och svart­hat­tar­na.

FOTO: HEL­LE KI­KER­PUU

MUNKMÄSTARE. So­nen Mar­cus som tyck­te att pap­pa Mi­chael bor­de kon­tak­ta Dun­kin’ Donuts för ett sam­ar­be­te – nu finns barn­bo­ken vid kas­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.