Nu ska Kristof­fer tri­um­fe­ra på scen

En lätt­stres­sad man med pre­sta­tions­ång­est. Än­då: i vän­tan på att tv-ka­na­ler­na ska ringa fi­rar Kristof­fer Tri­umf suc­cé­pod­den Vär­vets 300:e av­snitt med li­veshow in­för stor­publik.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Text: Christof­fer Röstlund Jons­son

– Det är klart: om Zla­tan och Kron­prin­ses­san är på så är jag ga­me, då kan vi kö­ra på Fri­ends are­na. Fast de får rod­da allt. De vet vart jag bor.

Kristof­fer Tri­umf har glim­ten sta­digt pla­ce­rad i ögat när han för­kla­rar vad som krävs för att han ska stäl­la sig på scen med Vär­vet yt­ter­li­ga­re en gång ef­ter det här. Det är de tyngs­ta ka­no­ner­na, de namn som han ja­gat i fle­ra år för att få in­ter­vjua i sin su­per­po­pu­lä­ra podd, men som stän­digt nob­bat.

Om in­te Zla­tan och Vic­kan slår en sig­nal, tja, då är ju­bi­le­ums­av­snit­tet ”Vär­vet live 300”, som ska ban­das in­för publik på Cir­kus, tred­je och sista sista gång­en Kristof­fer Tri­umf kör sitt in­ter­vju­kon­cept live.

– Jag är en väl­digt stres­sad per­son och in­te alls stres­stå­lig. Och att gö­ra Vär­vet live är en stor ap­pa­rat med många gäs­ter, al­la här­li­ga och färg­star­ka. Jag vill gö­ra dem rätt­vi­sa. Min grej är att gö­ra ovan­ligt långa in­ter­vju­er vil­ket in­te är så vi­su­ellt och jag kän­ner ett an­svar att det ska hän­da nå­got. Jag har in­te ner­ver­na för det, för­kla­rar prat­proff­set ut­an kru­si­dul­ler.

Nu kom­mer det att hän­da en del sa­ker på Cir­kus – se fak­taru­tan – och allt är in­te åt hel­ve­te med att snac­ka in­för folk. Trots allt är det på scen Tri­umf trivs.

– Med pod­den så är det lång­samt med feed­back. In­för publik blir den ome­del­bar. Jag har en drag­ning till standup; jag gil­lar att stå där men har ba­ra ing­et kul att sä­ga. Jag har sett mig som en ar­tist ut­an scen i näs­tan 40 år, det är vad jag strä­vat mot, så det här är mi­na upp­däm­da dröm­mar jag häl­ler ut på scen.

Det lå­ter som TV är nå­got för dig.

– Jät­te­gär­na, det är ba­ra att ringa! Jag tyc­ker att jag är så pass duk­tig att jag kan hål­la i en in­ter­na­tio­nell talkshow på eng­els­ka. Visst, det är na­ivt att tro att NBC kom­mer att ringa mig. Men tills dess får SVT gär­na hö­ra av sig.

Sam­ti­digt är han krass: ”Jag är en 43-årig gub­be, vit och me­del­klass ut­an nå­got nytt att kom­ma med”.

– Fast jag är bra på att pra­ta med män­ni­skor och slu­tar ald­rig va­ra ge­nu­int ny­fi­ken. Om ing­en tv-ka­nal hört av sig näs­ta år så gör jag nå­got själv, för­mod­li­gen på webben. Jag kan in­te ba­ra sit­ta på rum­pan och vän­ta.

Tri­umf vill in­te av­slö­ja mer än så om si­na tv-pla­ner, mer än att han har mas­sa idéer och att ”det är nå­got nytt.” Gäs­ter han vill sät­ta tän­der­na i är det ing­en brist på. För­u­tom de re­dan nämn­da är Ro­byn, Lyk­ke Li, Skars­går­dar­na och Amy Po­ehler någ­ra dröm­namn. ”Och Oba­ma vo­re kul”.

– För­res­ten, jag köp­te en skriv­ma­skin ba­ra för att kun­na skri­va brev till Ulf Lun­dell och kron­prin­ses­san för att frå­ga om de vill va­ra med i Vär­vet. Prin­ses­san sva­ra­de i al­la fall att det in­te gick. Ulf gjor­de in­te ens det. Nu står skriv­ma­ski­nen långt ner i käl­la­ren.

VÄL­KOM­MEN TILL MIN häl­ler ut på scen.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.