Bud­get 2018: Fler väk­ta­re till Tä­by

Täby Nyheter - - Täby -

En kva­li­tets­peng och tio mil­jo­ner för att stär­ka hem­tjäns­ten, höjd skol- och för­sko­le­peng och väk­ta­re som ska för­hind­ra in­brott är en del av Al­li­an­sens bud­get för 2018.

– Vi hö­jer för­sko­le­peng­en med 2,25 pro­cent för 2018. Det mot­sva­rar drygt sex mil­jo­ner kro­nor. Skol­peng­en kom­mer att hö­jas med drygt 2,8 pro­cent, det mot­sva­rar näs­tan 20 mil­jo­ner kro­nor, sä­ger Hans Ahl­gren (L), kom­mu­nal­råd.

Två mil­jo­ner kro­nor till­sätts för en sats­ning på kul­tur­sko­lan.

Dess­utom läggs öka­de re­sur­ser på trygg­het, bland an­nat med väk­ta­re som ron­de­rar i kom­mu­nen.

– Väk­ta­re kör runt i kom­mu­nen, för vi mås­te mot­ver­ka de öka­de bo­stads­in­brot­ten som po­li­sen in­te ver­kar mäk­ta med, sä­ger Leif Gri­pe­stam (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

– Och se­dan för­stär­ker vi ock­så med yt­ter­li­ga­re fäl­ta­re, som ökar när­va­ron bland ung­do­mar. Det finns en ten­dens att bå­de dro­ger och al­ko­hol ökar. Var tas peng­ar ifrån? – De tas på re­sul­ta­tet, men det är fort­fa­ran­de så att vi gör en stark bud­get. Vi räk­nar med ett över­skott på 40 mil­jo­ner kro­nor. Det är vik­tigt att vi har ett över­skott när ti­der­na är som de är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.