Dub­bel vinst för Val­la­torps­sko­lan

Täby Nyheter - - Täby - Sop­hie Bordenave Lindborg

Vet du hur myc­ket vat­ten du gör av med när du du­schar? Det vet 9A i Val­la­torps­sko­lan i Tä­by, som blev cham­pi­ons i First le­go le­a­gue.

Un­der åt­ta vec­kor har 9A och 9B på Val­la­torps­sko­lan i Tä­by fors­kat, ta­git fram pro­duk­ter och löst upp­drag. I hel­gen täv­la­de de i den re­gi­o­na­la FLL-täv­ling­en i Stock­holm.

First le­go le­a­gue (FLL) är en täv­ling där barn mel­lan 10 och 16 år tävlar i tek­nik, in­no­va­tion och mark­nads­fö­ring.

Det blev dub­bel vinst för Val­la­torps­sko­lan som tog pri­ser i in­no­va­tion, tek­nik och mark­nads­fö­ring.

9B vann pris för bäs­ta in­no­va­tion, en upp­fin­ning som kan räd­da liv.

– Det är en tratt med en stål­fjä­der och en väv i som fång­ar upp luft­fuk­tig­het, sä­ger El­la Karls­son.

Hen­nes tek­niklä­ra­re Ar­ne Norr be­rät­tar att den kan pro­du­ce­ra 100 li­ter vat­ten om da­gen.

Trat­ten som kan pro­du­ce­ra vat­ten finns re­dan på mark­na­den, men som den ser ut i dag tar det tio da­gar att byg­ga upp den.

– An­led­ning­en till att vi val­de att ut­veck­la upp­fin- ning­en är, att var­je dag dör 800 barn på grund av vat­ten­brist. Vil­ket är jät­te­hemskt, sä­ger El­la Karls­son.

Med 9B:s nya kon­struk­tion tar den ba­ra en tim­me att stäl­la på plats och det skul­le gö­ra det be­tyd­ligt enkla­re för till ex­em­pel hjälp­or­ga­ni­sa­tio­ner att ta med sig och byg­ga upp den.

– Vi blev in­spi­re­ra­de av en lek­sak­s­tun­nel, en sån med fjäd­rar som man kan dra in och ut, sä­ger El­la.

Vat­tenut­ma­ning

Årets te­ma var ”Hyd­ro dy­na­mics, vat­ten”. Utmaningen för stu­den­ter­na var att för­bätt­ra män­ni­skors sätt att hit­ta, trans­por­te­ra och an­vän­da sig av vat­ten.

To­talt var det 28 lag som täv­la­de i den re­gi­o­na­la FLL­täv­ling­en i Stock­holm. Vin­nar­na, 9A fick 30 000 kro­nor, vil­ket har gjort det möj­ligt för dem att åka till Oslo. Där kom­mer den sto­ra skan­di­na­vis­ka täv­ling­en äga rum i de­cem­ber.

Tom San­ne blev för­vå­nad när ju­ryn ut­nämn­de 9A till ”cham­pi­ons”, han för­vän­ta­de sig svårt mot­stånd. 9A vann bå­de för bäs­ta tek­nik och mark­nads­fö­ring.

– Det gick då­ligt i bör­jan, sen bör­ja­de det gå li­te bätt­re och just i slu­tet gick det väl­digt bra. Många skrek, vis­sa grät, men mest skrek vi, sä­ger han.

Som forsk­nings­pro­jekt upp­fann 9A en “Drip sa­ver” för duschen. Det är en mä­ta­re som man fäs­ter på duschen för att se hur myc­ket vat­ten man gör av med. Mä­ta­ren kopp­las se­dan till en app i te­le­fo­nen. På så sätt kan man hål­la koll på hur myc­ket vat­ten man gör av med.

Sik­tar på Oslo-vinst

Med ba­ra någ­ra vec­kor kvar till den sto­ra täv­ling­en i Oslo är klas­sen i full gång med för­bätt­ring­ar och för­be­re­del­ser. Det vin­nan­de la­get er­bjuds att åka till Sy­deu­ro­pa, USA el­ler Ja­pan och vi­sa upp si­na in­no­va­tio­ner. Tom San­ne hop­pas på att få åka till USA.

– Jag tror det kom­mer va­ra svårt men jag tror vi har en chans att vin­na i Oslo. Jag vill åka till USA, sä­ger han.

9A fick pris för tek­nik och mark­nads­fö­ring. På övers­ta bil­den tes­tar de Mindstorm-ro­bo­ten som de pro­gram­me­rat.

Oliver Leyd­ner och El­la Karls­son med res­ten av klass 9B, som vann i ka­te­go­rin Bäs­ta in­no­va­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.