Konst­facks jul­mark­nad – nu med per­for­man­ce­konst

Täby Nyheter - - Stockholmshelg - Christof­fer Röstlund Jons­son

Tu­sen­tals kom­mer att träng­as; Konst­facks jul­mark­nad är på in­gång. Men vad är det som gör den så omått­lig po­pu­lär år ef­ter år?

Kö­er­na bru­kar ring­la långa när konst­kon­su­men­ter kring de 10 000 vill se vad sko­lans ele­ver har till sa­lu. Nytt för i år är att det blir en ut­ställ­nings­del där även per­for­man­ce­konst och in­stal­la­tio­ner ryms. Och bar­nworks­ho­pen där lä­ra­re och ele­ver job­bar med de unga åter­kom­mer.

Eme­lie Ren­vert är ord­fö­ran­de i stu­dent­kå­ren som ar­ran­ge­rar mark­na­den.

Vad är det som gör er mark­nad så pop­pis var­je år?

… idén att det är en pro­vo­ka­tion är det som loc­kar folk.

– Det är många åter­kom­man­de be­sö­ka­re som vill se ny­ska­pan­de konst in­nan den ham­nar ut­an­för sko­lan. Se­dan har det bli­vit en tra­di­tion. Och käns­lan av att ba­ra kom­ma in på Konst­fack och se hur det är räc­ker nog.

Män­ni­skor bru­kar of­ta stämp­la Konst­fack som pre­ten­tiöst. Vad tyc­ker du om det?

– Det är se­ri­öst och höga pre­sta­tio­ner, och jag tror att det är det som an­ses va­ra pre­ten­tiöst. Konst­fack ses som ex­o­tiskt, spän­nan­de, pro­vo­ka­tivt. Män­ni­skor kom­mer till jul­mark­na­den för att se det ovän­ta­de.

De år jag har va­rit där tyc­ker jag att det har va­rit mest handscre­e­na­de tyg­kas­sar för 400 kro­nor och smyc­ken gjor­da av plast­djur köp­ta på en lek­saks­af­fär. Jag har in­te sett så myc­ket pro­vo­ka­tivt.

– Kons­ten ut­veck­las he­la ti­den och är en pro­vo­ka­tion i sig. Det för­vän­tar man sig även av vår jul­mark­nad, idén att det är en pro­vo­ka­tion är det som loc­kar folk. Här finns all­tid in­slag av nya sa­ker och nya for­mer. Som de som ifrå­ga­sät­ter nor­mer med hjälp av nya for­mer.

FO­TO: MOSTPHOTOS

KONS­TIGT? Den år­li­ga jul­mark­na­den vid Te­le­fon­plan bru­kar loc­ka hor­der av pro­vo­ka­tions­sug­na män­ni­skor.

äger rum den 2-3 de­cem­ber, kloc­kan 10-17. – Det finns en park som he­ter Vi­tan och en bar som he­ter Car­men. Bå­da plat­ser­na är ut­märk­ta för in­tag av bil­lig öl. Sen finns det in­te så myc­ket mer att se. Vi bru­kar sä­ga att ”änt­li­gen hän­der nåt kul i den här för­döm­da stan” var­je gång det hän­der nåt kul. – ”Pa­ris” med Stock­holmskret­sen och ”Gö­te­borg en stad byggd på le­ra” av Hu­go Ewald.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.