Dis­ku­te­ra de verk­li­ga frå­gor­na om Tä­bys fram­tid!

Täby Nyheter - - Tyck Om! - An­ni­ca Gry­hed (S) grupple­da­re och kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion

En av de bä­ran­de idéer­na i so­ci­al­de­mo­kra­tin är att jäm­li­ka för­ut­sätt­ning­ar för al­la till en god ut­bild­ning är en rät­tig­het och en för­ut­sätt­ning för in­di­vi­dens fri­het. Ge­nom den of­fent­ligt fi­nan­si­e­ra­de svens­ka sko­lan har vi ock­så kun­nat byg­ga Sve­ri­ge starkt och kon­kur­rens­kraf­tigt.

Det är bra att Jo­han Al­ger­non (M) lyf­ter be­ty­del­sen av en god ut­bild­ning och där är vi helt över­ens. Men det är djupt miss­vi­san­de med den bild Al­ger­non för­sö­ker sät­ta av So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas po­li­tik i Tä­by. De ären­den som hän­vi­sas till hand­lar i kort­het och i sin kär­na om hur Tä­by kommun ska skö­ta sin eko­no­mi, han­te­ra si­na mark­in­ne­hav och för­val­ta tä­by­bor­nas ge­men­sam­ma egen­dom på ett stra­te­giskt och lång­sik­tigt håll­bart vis - för kom­mu­nin­vå­nar­nas bäs­ta.

Vi i So­ci­al­de­mo­kra­ter­na an­ser att den av mo­de­ra­ter­na in­slag­na vägen där så­väl eko­no­miskt som stra­te­giskt syn­ner­li­gen vär­de­ful­la fas­tig­he­ter och mark säljs ut när­mast slent­ri­an­mäs­sigt in­te är en god ord­ning. De kom­man­de de­cen­ni­er­na kom­mer tä­by­bor­na få be­ta­la pri­set för des­sa miss­tag.

Vi kan ty­värr även kon­sta­te­ra att tä­by­mo­de­ra­ter­na med al­li­an­skol­le­gor gär­na hit­tar skäl till att de in­te kan upp­lå­ta sin egen park­mark till till­fäl­li­ga flyk­ting­bo­stä­der till be­hö­van­de barn­fa­mil­jer, men dä­re­mot gär­na säl­jer kom­mu­nal park­mark till sto­ra bo­lag.

Så istäl­let för att sve­pan­de an­kla­ga So­ci­al­de­mo­kra­ter­na med på­hitt om skol­fi­ent­lig­het, så vo­re det är­li­ga­re att ta den verk­li­ga dis­kus­sio­nen om hur Tä­by kommun ska han­te­ra sitt mark- och fas­tig­hets­in­ne­hav. Ska så myc­ket som möj­ligt säl­jas av så att de som är verk­sam­ma i Tä­by idag kan ha så låg skatt som möj­ligt?

El­ler ska vi sat­sa på en lång­sik­tigt håll­bar eko­no­mi där Tä­by, även någ­ra de­cen­ni­er fram i ti­den, är en fort­satt rik kommun som har rå­dig­het, go­da pla­ne­rings­förutt­sätt­ning­ar ge­nom mark och fas­tig­he­ter? Det är en fram­tids­frå­ga som krä­ver an­svar.

Jo­han Al­ger­non (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.