In­te ba­ra tid­ning­en – läs om Tä­by var­je dag!

Täby Nyheter - - Hej Täby - TO­MASZ PO­ZAR Ny­hets­chef Pra­ta med mig! to­masz.po­zar@ di­rekt­press.se

Det var för snart tre år se­dan som vi på Tä­by Ny­he­ter drog igång vår re­dak­tion på Hä­ger­näs­vä­gen 25 i Tä­by. En cen­tral plats med tan­ke på de tre kom­mu­ner som vi be­va­kar (Val­len­tu­na, Tä­by och Dan­de­ryd). En när­het till dem vi skri­ver om: er.

Vil­ka fan­tas­tis­ka år det har va­rit tack va­re er lä­sa­re. En­ga­ge­mang­et är verk­li­gen enormt här i Nor­rort jäm­fört med många and­ra or­ter och stads­de­lar som jag be­va­kat.

Många av vå­ra re­port­rar bor här vil­ket gör att vi snap­par upp ske­en­den och snacki­sar som in­te går att hit­ta i kom­mu­na­la arkiv.

Tid­ning­en ni hål­ler i han­den är en sam­man­fatt­ning och upp­da­te­ring av den lo­ka­la vec­kan: De po­si­ti­va ini­ti­a­ti­ven, de ny­öpp­na­de stäl­le­na, kom­mun­be­vak­ning­en, tren­der­na vi och ni ser, sko­lor­nas värld, po­li­ti­ken, brot­ten...

Men som kans­ke in­te al­la kän­ner till skri­ver vi och rap­por­te­rar om Tä­by var­je dag och vi gör det fram­gångs­rikt. På re­la­tivt kort tid har vi med rå­ge bli­vit le­dan­de på lo­ka­la ny­he­ter på webben.

Föl­jer du in­te oss ock­så på nätet tyc­ker jag det är hög tid nu!

Det går att gö­ra på en mas­sa oli­ka sätt. Tä­byNy­he­ter.se, via vår Fa­ce­book­si­da Tä­by Ny­he­ter el­ler var­för in­te via ap­pen Stock­hol­mDi­rekt? Lad­da ner den till Ip­ho­ne el­ler Andro­id och välj Tä­by Ny­he­ter så kan du få bå­de lo­ka­la push­no­ti­ser och föl­ja vårt dag­li­ga flö­de.

Och, så klart, hör gär­na av er!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.