Här hit­tar du Tä­bys hem­li­gas­te bibb­la

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

Eva Ave­rin är ny bib­li­o­te­ka­rie på Hä­ger­näs bib­li­o­tek se­dan två vec­kor till­ba­ka. På Hä­ger­nässko­lans lo­ka­ler döl­jer sig ett av kom­mu­nens sex bib­li­o­tek. Men det är in­te al­la som hit­tar hit.

– Många vet in­te att det är ett kom­mu­nalt bib­li­o­tek, att det är öp­pet för al­la, ef­tersom det lig­ger på en sko­la. Se­dan hit­tar de kanske in­te hit. Det lig­ger li­te i bak­vatt­net, det är ing­et du ba­ra slin­ker för­bi, Eva Ave­rin.

Un­der de två vec­kor hon ar­be­tat i Hä­ger­näs har hon än­då bli­vit för­vå­nad när de haft kring 20 be­sö­ka­re på ef­ter­mid­da­gen.

– Men många är äld­re som har gått här länge, sä­ger hon.

Nu har hon star­tat ar­be­tet med att loc­ka fler till bib­li­o­te­ket med en sa­gostund, som de ska ha en gång i må­na­den.

– Se­dan får jag se vad det finns för öns­ke­mål från de som kom­mer. Det hand­lar om att gö­ra sig syn­lig. Och mun mot mun-me­to­den, att folk pra­tar om det till and­ra, sä­ger hon.

Eva Ave­rin tyc­ker att bib­li­o­te­ken är en vik­tig del i sam­häl­let.

– För mig är det ett av de­mo­kra­tins hörn­pe­la­re. Al­la ska ha möj­lig­het att lä­sa. Lit­te­ra­tur är in­te en själv­klar­het i al­la hem. Man sät­ter barnen fram­för te­ven, och det är en helt an­nan sti­mu­lans, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Dess­utom är bib­li­o­te­ket en so­ci­al mö­tes­plats.

Många av Tä­bys bib­li­o­tek har bli­vit en plats dit Tä­by­bor­na kom­mer för att sit­ta och lä­sa el­ler plug­ga. På bib­li­o­te­ket i Hä­ger­näs kom­mer många in och lå­nar en bok för att se­dan gå hem. Nu hop­pas hon änd­ra på det.

– Det finns vis­sa be­gräns­ning­ar, i och med att det är en så­dan li­ten lo­kal. Men jag skul­le vil­ja ha en li­ten sof­fa så att många stan­nar kvar, sä­ger Eva Ave­rin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.