Kom­mu­nen sat­sa­rock­så på mer väk­tar­ser­vice

Täby Nyheter - - Täby - Lotten Engbom 073-600 69 39 lotten.engbom@di­rekt­press.se

En mil­jon kro­nor ska till­sät­tas för att fler väk­ta­re ska ron­de­ra i kom­mu­nen. Och då ut­ö­kas det från kom­mu­na­la fas­tig­he­ter till vil­la­ga­tor.

Som Täby Ny­he­ter ti­di­ga­re skri­vit om läggs det i Al­li­an­sens bud­get för 2018 öka­de re­sur­ser på trygg­het, bland an­nat med väk­ta­re som ron­de­rar i kom­mu­nen.

– Vi mås­te mot­ver­ka de öka­de bo­stads­in­brot­ten som po­li­sen in­te ver­kar mäk­ta med, sa Leif Gri­pe­stam i sam­band med bud­get-släp­pet.

Re­dan i dag har Täby kom­mun väk­ta­re men en­ligt Leif Gri­pe­stam ron­de­rar de i förs­ta hand sko­lor och kom­mu­na­la fas­tig­he­ter.

– Det här är en för­stärk­ning. Un­der vis­sa pe­ri­o­der på året ökar in­brot­ten. Då är me­ning­en att för­stär­ka och gö­ra fler ron­de­ring­ar och för­sö­ka sam­ar­be­ta med po­li­sen, sä­ger Leif Gri­pe­stam.

I bud­ge­ten för 2018 läggs en mil­jon nya kro­nor på att ut­ö­ka väk­tar-ron­de­ring­en. Leif Gri­pe­stam po­äng­te­rar att de ta­git ini­ti­a­ti­vet för att folk upp­le­ver otrygg­het.

– Po­li­sen in­te kan mot­ver­ka bo­stads­in­brott, det är mi­ni­ma­la fall som kla­ras upp. Då kän­ner sig folk otryg­ga och det är vik­tigt att vi job­bar med den frå­gan. Oli­ka kom­mu­ner, oli­ka pro­blem och det här ett så­dant pro­blem Täby drab­bas av.

– Det känns na­tur­ligt­vis in­te bra att Täby är en av de kom­mu­ner som är ut­sat­ta för många bo­stads­in­brott.

Kom­mer vak­ter­na nu att rö­ra sig mer i vil­la­kvar­ter?

– Ja, det är tan­ken.

Vet du om and­ra kom­mu­ner gör nå­got lik­nan­de?

– Vet ej. Det är helt och hål­let vår idé. Al­la kom­mu­ner har väk­ta­re, men om de rik­tar in sig på att ex­klu­sivt för­hind­ra bo­stads­in­brott vet jag in­te, jag har in­te läst om det i al­la fall.

Kan du se nå­gon fa­ra med den här ut­veck­ling­en?

– Ja, det är na­tur­ligt­vis väl­digt ob­ra på det sät­tet att po­li­sen in­te fun­ge­rar i Sve­ri­ge. Det är väl­digt svårt att re­da ut de här ty­pen av brott, men det är än­då så att frå­gan bor­de tas på stör­re all­var för det är väl­digt krän­kan­de för den en­skil­da in­di­vi­den.

PÅ SIN VAKT. ”Det finns tre in­far­ter till Skar­päng, där kan man sätta­vak­ter som hål­ler koll” sä­ger Skar­pängs­bon Jo­han Has­sel­mark.

FOTO: SOPHIE BORDENAVE LINDBORGVÅR

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.