Då kan konst­snö­spå­ret öpp­na

Täby Nyheter - - Täby -

I ok­to­ber skrev Täby Ny­he­ter om att Täby konst­snö­spår sat­sar på nya snö­ka­no­ner in­för vin­tern.

För­ra sä­song­en var spå­ret åk­bart den 15 ja­nu­a­ri och gick att åka på till mars. Och det ser ut att bli nå­got lik­nan­de i år:

– Slu­tet av de­cem­ber bör­jan av ja­nu­a­ri hop­pas vi på. Det be­ror på när ky­lan kom­mer, sä­ger Björn Bränn­ström, kas­sör i Täby konst­snö­spår.

Trots att vin­tern och ky­lan bör­jat vi­sa sig li­te smått är det in­te någ­ra snö­ka­no­ner igång än, då be­hövs en läng­re pe­ri­od med mi­nus­gra­der.

– Men det kom­mer bli li­te kallt, men det är ba­ra 14 tim­mar och det blir för li­te, sä­ger Björn Bränn­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.