För­äld­rar­na fix­ar tryg­ga­re tra­fik på bar­nens skol­väg

Täby Nyheter - - Norrort - Sa­ga Lin­dqvist sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

”Gå-cup” och tra­fik­vär­dar ska för­bätt­ra tra­fik­sä­ker­he­ten för barnen i Bra­ge­sko­lan i Ene­by­berg. För­äld­rar­na står eni­ga.

Un­der en vec­kas tid har för­äld­rar­na på Bra­ge­sko­lan i Ene­by­berg ar­be­tat för att för­bätt­ra tra­fik­si­tu­a­tio­nen för barnen. Ini­ti­a­ti­vet går ut på att tra­fik­vär­dar står i tra­fik­kors­ning­ar­na runt sko­lan och hål­ler upp­sikt över barn och bi­lis­ter.

– Vi vill att det ska va­ra sä­kert för barnen. Med hjälp av att för­äld­rar står i kors­ning­ar­na blir det tryg­ga­re för al­la, och barnen kan få ett stör­re an­svar och gå mer själv­stän­digt, sä­ger Pa­trik Hil­lel­son, ord­fö­ran­de i sko­lans för­äld­ra­för­e­ning.

Får po­äng i ”gå-cup”

Men det är in­te ba­ra tra­fik­vär­dar som ska för­bätt­ra tra­fik­sä­ker­he­ten vid sko­lan.

– Vi har ock­så en ”gå-cup” på sko­lan som in­ne­bär att barnen tjä­nar po­äng om de går till sko­lan i stäl­let för att åka bil. På så sätt hop­pas vi att fler väl­jer att gå till sko­lan, sä­ger Pa­trik Hil­lel­son.

Rek­tor Åsa Strand hål­ler med Pa­trik Hil­lel­son om att tra­fik­sä­ker­he­ten är att pri­o­ri­tet.

– Det är ett jät­te­bra ini­ti­a­tiv i sam­ver­kan mellan kom­mun, sko­la och för­äld­rar. Och vi ar­be­tar med tra­fik­sä­ker­het nu och cykel­da­gar i vår och kom­mer att gö­ra det även fram­ö­ver.

Lä­ro­rikt tra­fikvett

Fri­da Lars­son är tra­fik­värd den­na mån­dags­mor­gon och hon tyc­ker så­här om ini­ti­a­ti­vet:

– Det är en jät­te­bra idé att få barnen att bli mer själv­stän­di­ga, och det blir fär­re bi­lar vid sko­lan, sä­ger hon.

Mat­hil­da Com­mand, 6, går på Bra­ge­sko­lan och gil­lar att för­äld­rar­na finns på plats och ge­nom lap­par vi­sar hur barnen ska be­te sig.

– Då vet man vil­ken si­da man ska gå på. Man ska gå mot tra­fi­ken, an­nars kan man bli påkörd.

Det är en jät­te­bra idé att få barnen att bli mer själv­stän­di­ga, och det blir fär­re bi­lar vid sko­lan

FOTO: SA­GA LIN­DQVIST

PÅ SIN VAKT. Fri­da Lars­son och Mag­nus Niss­le är tra­fik­vär­dar till­sam­mans den­na mån­dags­mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.