Nu säl­jer de sitt ho­tell – rum för rum

Täby Nyheter - - Norrort - He­ge Hell­ström

Su­gen på att bli ho­tel­lä­ga­re, li­te som i Mo­no­pol? Då har du in­te chan­sen. Där­e­mot kan du bli äga­re av ett rum i ett ho­tell, i Få­gelsång­en.

För ett tag se­dan la­des rum­men i ho­tel­let i Få­gelsång­en i Val­len­tu­na ut till för­sälj­ning. Men rum­men för­svann snart från mäk­la­rens hem­si­da.

Nu har en ny mäk­la­re fått i upp­drag att säl­ja, till att bör­ja med två rum på ne­der­vå­ning­en. Över­vå­ning­ar­na re­no­ve­ras fort­fa­ran­de.

– De säljs som hotellrum, det är ing­en re­gel­rätt bo­stads­rätt. Fram­för allt är de tänk­ta till fö­re­tag som vill ha flex­ib­la natt­vis­tel­ser, sä­ger Carl-Fred­rik Lind­gren, fas­tig­hets­mäk­la­re på Grip­sholms fas­tig­hets­för­med­ling.

Pri­vat­per­so­ner kan kö­pa lä­gen­he­ter­na.

– Men de kan in­te skri­va sig där, det med­ger in­te de­talj­pla­nen.

Kos­tar nä­ra 900 000

Kö­pa­ren kan bo i sin lä­gen­het till stor del – men in­te all­tid. Det krävs att äga­ren Ex­akt hur det kom­mer att se ut är en sak mellan mig, kö­par­na och ho­tel­let, in­te för all­män­he­ten. läm­nar lä­gen­he­ten till ho­tel­let vis­sa pe­ri­o­der.

– Ex­akt hur det kom­mer att se ut är en sak mellan mig, kö­par­na och ho­tel­let, in­te för all­män­he­ten, sä­ger Car­lF­red­rik Lind­gren.

De två rum­men på bot­ten­vå­ning­en som är till sa­lu är 16 re­spek­ti­ve 17 kvadrat­me­ter sto­ra, och ut­gångs­pri­set lig­ger på 891 500 kro­nor. Må­nads­av­gif­ten är 1 158 kro­nor, och då in­går städ­ning och möble­ring.

In­te re­gel­rätt bo­stad

Pri­vat­per­so­ner har hört av sig, be­rät­tar Carl- Fred­rik Lind­gren, men de är osäk­ra på det nya sät­tet att kö­pa hotellrum med bo­stads­rätts­mo­dell.

– Det är ett nytt sätt att kö­pa och ing­en re­gel­rätt bo­stad.

SOM HEM­MA? Ett av de rum som nu ska säl­jas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.