E18 i tun­nel – bra el­ler då­ligt?

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Hå­kan Jo­hans­son ordf. KD Dan­de­ryd, led. Fas­tig­hets­nämn­den An­ders Hult­gren sty­rel­se­led. KD Dan­de­ryd, ers. Tek­nis­ka nämn­den Gun­nar Lil­je­gren,sty­rel­se­led. KD Dan­de­ryd, led. Ut­bild­nings­nämn­den

Dan­de­ryds kom­muns upp­gift är att ar­be­ta för in­vå­nar­na i Dan­de­ryd. Ett för­slag för att lö­sa mil­jöpro­ble­men med tra­fi­ken är att för­läg­ga E18 i en tun­nel. Kom­mu­nen bör ta hän­syn till al­la aspek­ter.

Lös­ning­ar av mil­jöpro­blem får in­te in­ne­bä­ra att Dan­de­ryds ka­rak­tär av vil­las­tad to­talt för­änd­ras ge­nom kraf­tig ök­ning av an­ta­let hög­hus, lä­gen­he­ter, in­vå­na­re.

Dan­de­ryds kom­mun får in­te ta sto­ra eko­no­mis­ka ris­ker som kan le­da till kraf­tigt höjd kom­mu­nal­skatt För­de­lar med E18 i tun­nel:

Möj­lig­gör even­tu­ellt att viss an­del av- ga­ser och par­tik­lar från däck och as­falt fil­tre­ras bort in­nan de släpps ut.

Sän­ker tra­fik­bull­ret om 15-20 år när byg­get är klart. Nack­de­lar med E18 i tun­nel:

Sän­ker in­te tra­fik­bull­ret på kort sikt. Bul­ler­plank är bil­li­ga­re och snab­ba­re.

Mins­kar in­te av­ga­ser och par­ti­kel­hal­ter på kort sikt.

En­da sät­tet för Dan­de­ryd att be­ta­la ett tun­nel­byg­ge är att säl­ja mark för ett enormt nytt bo­stads­byg­gan­de av cir­ka 11 000 lä­gen­he­ter, det vill sä­ga cir­ka 33 000 nya in­vå­na­re, en för­dubb­ling av in­vå­na­ran­ta­let. Dan­de­ryd skul­le in­te läng­re va­ra en vil­las­tad.

Dan­de­ryds eko­no­mi skjuts i sank om pro­jek­tet blir dy­ra­re än be­räk­nat. El­driv­na bi­lar lö­ser av­gas­pro­ble­met Ett tun­nel­byg­ge kan va­ra en bra lång­sik­tig lös­ning om Tra­fik­ver­ket, som an­sva­rar för E18, be­ta­lar.

På kort sikt bör snab­ba­re, bil­li­ga­re åt­gär­der ge­nom­fö­ras. Vi är många i kom­mu­nen som an­nars in­te kom­mer att hin­na upp­le­va nå­gon för­bätt­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.