Inga ung­doms­lä­gen­he­ter – S ra­sar

ANNICA GRYHED (S): ”Många mås­te flyt­ta från Tä­by”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin kevin.wedin@di­rekt­press.se

S i Tä­by me­nar att ung­do­mar idag in­te har möj­lig­het att bo kvar i Tä­by när man flyt­tar hem­i­från. Kom­mu­nal­rå­det Leif Gri­pe­stam (M) me­nar dock att det kan va­ra bra att se sig om i Stock­holm.

Un­der kom­mun­sty­rel­sen i mån­dags av­slog Al­li­an­sen So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas mo­tion om att pro­jek­te­ra och byg­ga kom­mu­na­la hy­res­rät­ter av­sed­da för ung­do­mar i Tä­by. Annica Gryhed (S), kom­mu­nal­råd i op­po­si­tion, me­nar att allt fler unga Tä­by­bor mås­te flyt­ta från kom­mu­nen och kri­ti­se­rar Al­li­an­sen för han­te­ring­en av frå­gan.

– Tit­tar man på de­mo­gra­fin i Tä­by så ser man att vi har ont om med­bor­ga­re från slu­tet av gym­na­si­e­ål­dern till 35 år. En­kelt för­kla­rat så be- ror det på att det in­te finns bo­stä­der i Tä­by som är nå­ba­ra för unga vux­na, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Vi an­ser in­te att Al­li­an­sen pla­ne­rar för den här mål­grup­pen. Nu flyt­tar istäl­let många till sö­der om Stock­holm el­ler and­ra kom­mu­ner där det finns hy­res­rät­ter, det tyc­ker in­te vi är okej. Det mås­te fin­nas möj­lig­het att bo kvar även här.

”Ska ta an­svar”

Par­ti­ets för­slag är att byg­ga ung­doms­bo­stä­der som ägs av Tä­by kom­mun och när den bo­en­de når en viss ål­der så mås­te den­ne flyt­ta ut för att ge plats åt en ny ung­dom.

– Kom­mu­nen ska ta an­svar så att de in­te se­na­re om­bil­das, det ska fin­nas ett lång­sik­tigt be­stånd av ung­doms­bo­stä­der. Som so­ci­al- de­mo­kra­ter an­ser vi att man mås­te byg­ga för al­la i kom­mu­nen, sä­ger Annica Gryhed.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Leif Gri­pe­stam (M), me­nar dock att man in­te bör stäl­la oli­ka per­son­ka­te­go­ri­er mot varand­ra när man pla­ne­rar för nya bo­stä­der.

– He­la po­äng­en är att det står män­ni­skor fritt att bo­sät­ta sig var man vill. Sen finns det en ge­ne­rell brist på bo­stä­der och där har vi fått upp pro­duk­tio­nen. Med un­dan­tag för se­ni­or­bo­stä­der och stu­dent­bo­stä­der­na så byg­ger vi in­te ka­te­gori­bo­en­den, sä­ger han.

”Bra att se sig om”

Vi­da­re me­nar han att det in­te bör va­ra na­tur­ligt för en ung Tä­by­bo att idag bo kvar i Tä­by ef­ter att den­ne flyt­tat hem­i­från.

– Jag tror det är bra för unga män­ni­skor att bo på and­ra stäl­len och se sig om, sy­nen att man mås­te bo kvar på sam­ma stäl­le de­lar in­te jag.

– Ska unga män­ni­skor ta sig in på ar­bets­mark­na­den mås­te man byg­ga bo­stä­der och vi pla­ne­rar bland an­nat för 300 stu­dent­bo­stä­der och cir­ka 140 små­bo­stä­der i bo­stads­rätts­form, det byggs även hy­res­rät­ter i Hä­ger­näs strand. Men mer­par­ten av det som byggs är bo­stads­rät­ter.

Vi an­ser in­te att Al­li­an­sen pla­ne­rar för den här mål­grup­pen.

OENSE. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Annica Gryhed kri­ti­se­rar Al­li­an­sens be­slut. Mo­de­ra­ter­nas Leif Gri­pe­stam för­sva­rar det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.