Tä­by­bo till OS

Ef­ter många år som lag­kam­ra­ter på isen vän­tar nu den kanske störs­ta ut­ma­ning­en nå­gon­sin för AIK:ar­na Em­my och Sa­bi­na – OS i Syd­ko­rea.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - An­ders Ek­ström

Em­my Ala­sal­mi från Vigg­by­holm och lag­spe­la­ren Sa­bi­na Kül­ler har länge följts åt. Än­da se­dan bå­da kom till AIK i bör­jan på 00-ta­let har du­on följt varand­ra på isen. I AIK:s ung­dom­slag, lands­la­get och se­dan 2009 a-la­get i Gna­get. Även tre år i Sol­na gym­na­si­um. Em­my och Sa­bi­na, bå­da föd­da 1994, har även vun­nit SM-guld och guld i ju­ni­or-OS ihop.

Kort och gott kän­ner du­on varand­ra väl vid det­ta la­get. Men det tro­li­gen störs­ta hoc­key­spe­lar­na kom­mer få upp­le­va till­sam­mans har de nu fram­för sig. När Leif Boork tog ut OS-trup­pen fanns näm­li­gen bå­da AIK-da­mer­na med.

– Det är fort­fa­ran­de svårt att för­stå, det är näs­tan ofatt­bart, be­rät­tar Em­my Ala­sal­mi.

– Det är jät­te­kul verk­li­gen. Vi har ju spe­lat ihop se­dan vi var nio, tio år och nu få upp­le­va OS till­sam­mans. Det är myc­ket käns­lor, sä­ger Em­my.

Ef­ter OS i Sotji 2014 blev det li­te nystart för dam­lands­la­get i hoc­key. En del äld­re spe­la­re tac­ka­de för sig och det öpp­na­de upp dör­ren för nya kraf­ter. Cen­tern Sa­bi­na, 23, har va­rit med i stort sett al­la sam­ling­ar se­dan dess. Även tre spe­la­de VM finns i ba­ga­get.

– När jag va­rit med i lands­la­get i drygt två år bör­ja­de jag sat­sa ex­tra hårt, för jag vil­le verk­li­gen med till OS. Det har all­tid va­rit en dröm att få spe­la OS, sä­ger Sa­bi­na som är lag­kap­ten i AIK i SDHL-lag. Vad ser ni mest fram emot med OS?

– Mat­cher­na fram­för allt. Den förs­ta mat­chen mot Ja­pan bli jät­te­vik­tig. Det ska även bli väl­digt häf­tigt att få kän­na på he­la at­mo­sfä­ren, upp­le­va OS-byn och få träf­fa al­la at­le­ter. Jag har följt OS hem­i­från i al­la år, sä­ger Em­my Ala­sal­mi. Hur ser ni på Sve­ri­ges chan­ser?

– Vi tar match för match och har små del­mål. Grupp­spe­let är förs­ta prio och är väl­digt vik­tigt. Men man åker ju själv­klart dit för att för­sö­ka ta me­dalj, jag tror på Sve­ri­ge, av­slu­tar Sa­bi­na Kül­ler.

FO­TO: PRIVAT

VÄLKÄNDA. Sa­bi­na (t v) och Em­my har spe­lat till­sam­mans i AIK, lands­la­get och även gått på gym­na­si­et ihop.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.