LOCKANDE SUMMA.

Täby Nyheter - - Täby -

I slu­tet av ja­nu­a­ri skrev vi om att vil­lor på Stock­holms­vä­gen köpts upp för sto­ra be­lopp av bo­stads­ex­plo­a­tö­ren Riks­byg­gen.

Kent Malm­s­ten, som bor i när­om­rå­det, är in­te jät­te­po­si­tiv till att det byggs lä­gen­he­ter i om­rå­det.

– Nu bör­jar vi bli till åren och fun­de­rar på att säl­ja, men så länge vi bor kvar tyc­ker vi in­te att det är spe­ci­ellt ro­ligt. Det är till­räck­ligt med folk och rö­rel­se i Tä­by som det är, sä­ger han.

– Vi har sagt det att vi vän­tar på att de ska frå­ga om vi är in­tres­se­ra­de av att säl­ja. Men det ver­kar som att de sam­lat ihop sig här­ne­re. Det är väl att de här hu­sen lig­ger ef­ter järn­vä­gen.

Men nu har även bo­en­de i om­rå­det sö­derut längs Stock­holms­vä­gen, in­till Tibb­le sta- ti­on, pra­tat ihop sig om att even­tu­ellt säl­ja si­na fas­tig­he­ter.

Överens om att säl­ja

Ägar­na till de tolv vil­lor­na ska en­ligt en bo­en­de va­ra överens om att de ska säl­ja.

– Jag tror att de fles­ta som bor här trivs jät­te­bra och in­te har nå­gon stör­re lust att flyt­ta. Men blir man er­bju­den en stor summa peng­ar så tän­ker man nog ”okej, jag kan nog hit­ta en an­nan tomt i kom­mu­nen”, sä­ger en ano­nym vil­laä­ga­re.

– Vi har haft mö­te och sut­tit och snac­kat om hur vi ska gå till väga. Al­la mås­te va­ra med på det, det fun­kar in­te att säl­ja al­la ut­om en tomt.

Och al­la är med på det?

– Ja. Men det är pri­set som av­gör.

– Men vi har in­te fått nå­got er­bju­dan­de än. Jag tror

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.