Sön­dags­öp­pet gång­er två i Tä­by

Täby Nyheter - - Täby -

För­ra året star­ta­de Näs­by­parks bib­li­o­tek med sön­dags­öp­pet, nå­got som en­ligt bib­li­o­teks­per­so­na­len va­rit ef­ter­frå­gat från Tä­by­bor­na.

När hu­vud­bib­li­o­te­ket nu flyt­tat till­ba­ka från lo­ka­len in­ne i Tä­by cent­rum till Bib­li­o­teks­hu­set, nu mer ”Tä­by kul­tur­hus”, hål­let även det sön­dags­öp­pet, mel­lan kloc­kan 11 och 16.

En­ligt per­so­na­len har bib­li­o­te­ket va­rit väl­be­sökt de sön­da­gar de haft öp­pet hit­tills.

– Man kan tän­ka sig att det dels loc­kar barn­fa­mil­jer, stu­den­ter som vill ha ett lugnt ut­rym­me att plug­ga på och sen de som re­ser­ve­rat en viss slip­per vän­ta till det är öp­pet igen, sä­ger Anna Dunér, pr-bib­li­o­ti­ka­rie.

BIB­LI­O­TE­KA­RI­ER. Ma­ria Car­lén och Anna Dunér job­bar på bib­li­o­te­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.