Tä­by­bon Jo­nas tar strid mot he­la kött­kul­tu­ren

Täby Nyheter - - Täby - Sa­ga Lin­dqvist sa­ga.lin­dqvist@di­rekt­press.se

Tä­by­bon Jo­nas Pauls­son dri­ver till­sam­mans med någ­ra vän­ner Fa­ce­book­si­dan och hem­si­dan Kött­fri mån­dag se­dan tio år till­ba­ka. Nu tror han att nöt­köt­tet kom­mer att ta sam­ma väg som rök­ning.

För tio år se­dan star­ta­de Tä­by­bon Jo­nas Pauls­son kam­pan­jen Kött­fri mån­dag till­sam­mans med någ­ra vän­ner.

– Det hand­lar egent­li­gen in­te om att folk ska äta ve­go en dag i vec­kan. Det är istäl­let ett sätt för män­ni­skor att age­ra po­li­tiskt, sä­ger Jo­nas Pauls­son.

Jo­nas Pauls­son är fy­si­ker och brin­ner för mil­jön.

– Folk för­står verk­li­gen in­te pro­ble­ma­ti­ken med kött. När jag var li­ten köp­te vi pul­ka på vint­rar­na, men kol­la ut. Ser du nå­gon snö? Vi gå mot mer snö­fat­ti­ga vint­rar på grund av kött­in­du­strin som på­ver­kar kli­ma­tet ne­ga­tivt.

Nöt­köt­tet värst

Jo­nas Pauls­son me­nar att det störs­ta pro­ble­met in­om kött­in­du­strin är nöt­köt­tet.

– Nöt­kött, nöt­kött, nöt­kött. Att pro­du­ce­ra nöt­kött är enormt mark­krä­van­de. Det krävs 100 gång­er mer mark än om man pro­du­ce­rar balj­väx­ter. Och på den enor­ma mar­ken som an­vänds ha­de det kun­nat stå träd som pro­du­ce­rar sy­re och bin­der kol­di­ox­id. Nöt­köt­tet mås­te för­bju­das di­rekt.

Men Jo­nas Pauls­son tror sig se en ljus fram­tid.

– Jag tän­ker mig en ut­veck­ling lik­som med rök­ning­en. Man ha­de en vi­sion om ett rök­fritt sam­häl­le och då gick vi dit grad­vist. Sam­ma sak gäl­ler nu fast det hand­lar om ve­ge­ta­rism.

Äter du ve­ge­ta­risk kost?

– Jag le­ver in­te mitt liv ef­ter reg­ler. Åte­ri­gen det hand­lar in­te om vad jag gör, ut­an vad po­li­ti­ken gör. Men ab­so­lut äter jag ve­ge­ta­riskt, och hand­lar hav­re­mjölk istäl­let för van­lig mjölk och sen så kö­per jag in­te ost, sä­ger Jo­nas Pauls­son.

VILL SE ÄND­RING. Jo­nas Pauls­son tyc­ker att re­ge­ring­en mås­te age­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.