Na­tur­om­rå­de kan be­byg­gas

Täby Nyheter - - Täby - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

Trots att de in­te fick bygg­lov full­följ­de mar­kä­gar­na sin plan att kal­hug­ga om­rå­det. Och trots att po­li­ti­kern lo­va­de att in­te byg­ga kan det byg­gas än­då. Här är histo­ri­en om sko­gen som för­svann i Skar­päng.

Au­gusti 2011 höggs all skog ner på en cir­ka tio hek­tar stor del av Gripsvalls­om­rå­det, in­till Milstens­sko­lan i Skar­päng.

Jen­nie Norén, som bor i om­rå­det, kom­mer gå­en­de med barn­vagn och barnen Si­grid och Nils. De flyt­ta­de in ef­ter att det blev ett kal­hyg­ge, och ut­nytt­jar in­te sko­gen i dag.

– Det är mest hundä­ga­re som går här. Men ibland är bå­de da­gis och sko­la på ut­flykt hit. Vi är i sko­gen bakom istäl­let, den är helt un­der­bar, sä­ger hon.

Re­dan un­der vå­ren 2011 ha­de en av mar­kä­gar­na, Gun­nar Jo­hans­son, skic­kat ett brev till kom­mu­nal­rå­det An­ni­ca Nord­gren (C). En­ligt en ar­ti­kel i Ak­tu­ell håll­bar­het ska det ha stått att han skul­le kal­hug­ga om­rå­det om han in­te fick byg­ga som han vil­le. ”Nu är det upp till er om det blir ny­byg­ge el­ler kal­hyg­ge” ska det bland an­nat ha stått i bre­vet.

– Vi ha­de dis­kus­sio­ner om att de vil­le byg­ga, men Cen­ter­par­ti­et vil­le in­te be­byg­ga om­rå­det. De vil­le na­tur­ligt­vis pra­ta för sin sak, sä­ger An­ni­ca Nord­gren (C), då som i dag kom­mu­nal­råd i Tä­by.

Sex per­so­ner ha­de köpt mar­ken till­sam­mans re­dan 1995, med pla­nen att byg­ga bo­stä­der. I över­sikts­pla­nen från 1992 stod det näm­li­gen att mar­ken kun­de be­byg­gas.

”Jag blev väl­digt för­vå­nad”

Men 2010 stop­pa­des de­talj­pla­nen, som om­fat­ta­de 240 lä­gen­he­ter, ef­ter att Cen­tern lyc­ka­des över­ty­ga Al­li­an­sen och histo­ri­en tog en ny vänd­ning. Gun­nar Jo­hans­son, en av mar­kä­gar­na be­rät­tar:

– Jag blev väl­digt för­vå­nad, det är väl­digt ovan­ligt att man stop­par en de­talj­plan. Bris­ten på bo­stä­der i Stock­holm var stor re­dan då, sä­ger han.

– Det var ett par­ti som in­te vil­le, Cen­ter­par­ti­et. Al­la and­ra par­ti­er var po­si­ti­va till be­byg­gel­se.

En­ligt Gun­nar Jo­hans­son stäm­mer in­te bil­den som fle­ra tid­ning­ar då por­trät­te­ra­de, att de av­ver­kat sko­gen i nå­gon form av hämnd.

– Så var det in­te. Visst, jag skrev ett mejl ”det är upp till dig om det blir ny­byg­ge el­ler kal­hyg­ge”. Men vi an­sök­te re­dan in­nan de stop­pa­de de­talj­pla­nen om att få av­ver­ka mar­ken, sä­ger han.

– Re­dan i no­vem­ber 2010 ha­de vi an­sökt om att av­ver­ka, för att vi pla­ne­ra­de för att det skul­le be­byg­gas. Ska du byg­ga mås­te du av­ver­ka.

Men ni ha­de kun­nat hind­ra av­verk­ning­en när ni fick ve­ta att ni in­te skul­le få byg­ga?

– Ja, det är helt rätt, det ha­de vi kun­nat gjort. Men när vi fick be­ske­det att man star­ta­de de­talj­pla­nen bör­ja­de vi läg­ga ut mer peng­ar själ­va, sä­ger Gun­nar Jo­hans­son.

– Vi drog på oss väl­digt sto­ra kost­na­der och där­för sa vi så att vi av­ver­kar i al­la fall. Vad po­li­ti­ker­na sa var in­te att det ald­rig nå­gon­sin skul­le be­byg­gas, ut­an att de sat­te det till­fäl­ligt i malpå­se.

In­te hört någ­ra kla­go­mål

Gun­nar Jo­hans­son minns in­te att det skul­le ha va­rit sär­skilt upp­rört kring ned­hugg­ning­en av trä­den.

– Ska det byg­gas kom­mer det all­tid nå­gon gran­ne som tyc­ker att det är synd att de byggs nä­ra dem. Men jag har in­te hört nå­got kla­go­mål, för­u­tom Cen­tern som sa att de var upp­rör­da. Vil­ket för­vå­nar mig ef­tersom till­stån­det att av­ver­ka ha­de vi fått näs­tan ett år in­nan, sä­ger han.

Cen­ter­par­ti­et var på­dri­van­de i att Gripsvalls­om­rå­det in­te skul­le be­byg­gas, och gick till val 2014 på just den frå­gan. Men nu finns en över­ens­kom­mel­se in­om Al­li­an­sen, där bo­stä­der i Gripsvall åte­ri­gen är på tal.

– En ut­red­ning i kom­bi­na­tion med en med­bor­gar­di­a­log om ut­veck­ling av Gripsvalls­om­rå­det ska gö­ras i syf­te att för­stär­ka den grö­na ki­len, ska­pa en grön en­tré och even­tu­ellt kun­na byg­ga längs Tä­by­vä­gen och Fjäturs­vä­gen med vil­lor och rad­hus, sä­ger An­ni­ca Nord­gren och fort­sät­ter:

– Om vi nu tillå­ter li­te bygg­na­tion mås­te vi stär­ka den grö­na en­trén, se till att det finns od­lings­möj­lig­he­ter och le­ky­tor för barn.

Hand­lar om mind­re yta

An­ni­ca Nord­gren po­äng­te­rar att det nu hand­lar om en mind­re yta att byg­ga på än för­ra gång­en.

– Den sto­ra ex­plo­a­te­ring­en som Cen­ter­par­ti­et lyc­ka­des stop­pa gick läng­re in i om­rå­det. Det här är en myc­ket mind­re be­grän­sad bygg­na­tio­ner.

Ni gick till val på att in­te byg­ga i Gripsvall, var­för har ni änd­rat er?

– Nu har vi en med­bor­gar­di­a­log så får med­bor­gar­na sä­ga sitt, då lyss- nar vi på vad med­bor­gar­na sä­ger och ar­be­tar ef­ter det. Vi gick till val på att in­te ha den här sto­ra ex­plo­a­te­ring­en, och den har vi stop­pat.

Nej, ni gick till val på att be­hål­la Gripsvall obe­byggt?

– Ja, vi sa att vi vil­le ha det obe­byggt. Ef­ter va­let ha­de vi en för­hand­ling med övri­ga Al­li­ans­par­ti­er och då fick vi en över­ens­kom­mel­se att vi till­sam­mans med en med­bor­gar­di­a­log ska lyss­na på med­bor­ga­re.

Men ni bry­ter ert vallöf­te?

– Man kan sä­ga så här, vi har in­te en­sam ma­jo­ri­tet och då är det kom­pre­mis­ser som gäl­ler. Blir det nå­gon be­byg­gel­se där blir det be­tyd­ligt mind­re än ur­sprung­et var. För Cen­ter­par­ti­er är det vik­tigt att be­va­ra och säk­ra vå­ra grön­om­rå­den.

”Vik­ti­gast att man byg­ger”

Gun­nar Jo­hans­son är glad att det kan kom­ma att bli tal om be­byg­gel­se igen.

– Ef­tersom det fort­fa­ran­de rå­der stor brist på bo­stä­der, och det här lig­ger centralt i Tä­by, är vår för­hopp­ning att det byggs bå­de på vår och på kom­mu­nens mark.

– Men det vik­ti­gas­te för oss är att man byg­ger. Det na­tur­li­ga är att gö­ra som i Näs­by­park, med fler­fa­miljs­hus mot vägen och rad­hus in­nan­för.

En gång i ti­den fanns här rik­ligt med träd.

FOTO: LOT­TEN ENG­BOM

FLYT­TA­DE. Jen­nie Norén, som bor i om­rå­det, flyt­ta­de in ef­ter att det blev ett kal­hyg­ge, och ut­nytt­jar in­te sko­gen i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.