FA­RI­DA

Täby Nyheter - - Stockholmshelg -

Hon frå­gar sin katt om Guds ex­istens och hop­pas på att dju­ren gör re­volt. Jen­ny Fa­ri­da Thå­ström byg­ger mo­no­tont, psy­ke­de­liskt mör­ker i ban­det Fa­ri­da. Den 15 feb­ru­a­ri spe­lar de på Un­der bron. Vil­ket är det coo­las­te in­stru­men­tet? – Gam­la ana­lo­ga syn­tar med oänd­li­ga möj­lig­he­ter att snöa in på ljud­vå­gor, fre­kven­ser och att ska­pa ljud­land­skap. Det är ock­så nack­de­len ef­tersom man fast­nar i en evig­het och ald­rig kan be­stäm­ma sig. Re­pa: kul el­ler ko­le­ra? – Vi har vil­da dis­kus­sio­ner när vi re­par som of­tast slu­tar med att nå­gon smäl­ler igen dör­ren och drar. Det är väl ko­le­ra. Men of­tast är det kul. Vad är vik­ti­gast att ha i lo­gen? – Mi­na band­med­lem­mar, bra stäm­ning, bub­bel. Of­tast är jag själv in­te där dock för­rän fem mi­nu­ter in­nan gig. När sa du se­nast nå­got rik­tigt elakt till nå­gon, och ång­ra­de dig? – Jag höll på att mis­sa fly­get härom­da­gen. De ro­pa­de ut mitt namn och jag sprang till ga­ten, som ha­de stängt. Då pa­ni­ka­de jag och skrek åt kvin­nan som stod där att hon skul­le öpp­na den och ringa kap­te­nen. Jag lyc­ka­des. De sa jag ha­de tur att kap­te­nen var på ett gott hu­mör just den da­gen. Vad räd­dar du först om hu­set bör­jar brin­na? – Min katt. Äter du kött? – Själv­klart in­te, är ve­gan. Har in­te ätit kött se­dan jag var li­ten och för­stod att ”kött” är ett an­nat ord för djur. Jag gör ing­en skill­nad på män­ni­skor och and­ra le­van­de va­rel­ser, ser al­la som in­di­vi­der med sam­ma rätt att le­va och att be­hand­las med vär­de och re­spekt. Män­ni­skan är den säms­ta va­rel­sen på jor­den och för­stör mer än den bor­de ha för­stånd till. Jag hop­pas att dju­ren gör re­volt. Finns Gud? – Vem kan sva­ra på det? Det finns så ex­tremt myc­ket vi in­te vet. Jag tror att man får för­sö­ka hit­ta sin egen me­ning och ta sitt eget an­svar för att ska­pa den värld man vill le­va i och ef­ter­läm­na. Jag tror att det finns fle­ra and­ra di­men­sio­ner där­u­te och att till ex­em­pel dju­ren nog har när­ma­re kon­takt med det än vad vi har. Jag bru­kar för­sö­ka frå­ga min katt och sä­ga att hon ska be­rät­ta för mig vad hon vet. En gång när du kill­gis­sa­de för att in­te fram­stå som obil­dad, så gäll­de det…? – Ny­li­gen när jag för­hand­la­de er­sätt­ning för fo­to­jobb i L.A. och låt­sa­des ha full koll på hur det fun­kar där. Vad be­stäl­ler du all­tid i ba­ren och var­för? – Ca­va, stout el­ler ren sprit. En låt som får dig att dan­sa? – ”Hot on the he­els of lo­ve” med Throb­bing Grist­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.