Ef­ter trädslak­ten: Är mur lös­ning­en?

Många re­a­ge­ra­de på för­ra vec­kans ar­ti­kel om de 56 träd som nå­gon ta­git ner i när­he­ten av Rön­ning­e­sjön. Idéer­na på hur lik­nan­de till­tag ska mö­tas är många. Men vad sä­ger kom­mu­nen?

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom 073-600 69 39 lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

För­ra vec­kans ar­ti­kel om de många träd som av nå­gon fällts i när­he­ten av Rön­ning­e­sjön har fått många att re­a­ge­ra. Är träd­ku­lis­ser rätt väg att gå mot des­sa sköv­ling­ar?

För­ra vec­kan skrev vi om att yt­ter­li­ga­re en stor trä­d­at­tack skett i när­he­ten av Rön­ning­e­sjön. To­talt har 500 träd ta­gits bort av nå­gon el­ler någ­ra och där po­li­sen i fle­ra fall miss­tänkt att det är bo­en­de som vill få till en sjö­ut­sikt.

Re­ak­tio­ner­na från lä­sa­re har va­rit många och hår­da mot de ano­ny­ma trädsköv­lar­na. På Fa­ce­book kom­mer många för­slag för hur man ska få bukt med pro­ble­men:

”Er­sätt med ett stort me­tall­träd med stor fej­kad kro­na” skri­ver nå­gon me­dan en an­nan tyc­ker att man ska gå än­nu läng­re, med en 15 me­ter hög ro­sa-, oran­ge- och brun-må­lad mur i ”ore­gel­bund­na möns­ter”.

Ett an­nat mot­gift har tes­tats i Syd­ney, som har haft sto­ra pro­blem med träd­mord. Där har man på si­na håll helt so­ni­ka satt upp ban­de­rol­ler som skym­mer ut­sik­ten och med bud­ska­pet om att ett nå­gon på eget be­våg ta­git bort ett träd.

Men nej, plank el­ler en mur är in­te ak­tu­ellt i Tä­bys fall.

– Nej, man tit­ta­de på det 2014. Men vår am­bi­tion nu är att åter­stäl­la mar­ken till vad det var in­nan, sä­ger Jo­achim Qui­ding, sam­hälls­ut­veck­lings­chef på kom­mu­nen.

– De fles­ta i om­rå­det är överens om att det ska va­ra en trev­lig skog ner mot sjön, då tror jag in­te att plank skul­le va­ra så snyggt. Det för­stör lik­som om­rå­dets ka­rak­tär.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.