T BY

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Årets vik­ti­gas­te hög­tid för fa­mil­jen Hu står för dör­ren och för­be­re­del­ser­na är i full gång. Vi har träf­fat Haiwen, Hong Lin och Da­ni­el Hu – någ­ra av de många ny­in­flyt­ta­de ki­ne­ser i Tä­by de se­nas­te åren.

Det ki­ne­sis­ka ny­å­ret fi­ras en­ligt den tra­di­tio­nel­la ki­ne­sis­ka ka­len­dern och in­fal­ler i år den 16 feb­ru­a­ri.

– Ny­å­ret är en ur­gam­mal ki­ne­sisk tra­di­tion som bär hopp om en bra fram­tid. Det sät­ter to­nen för det kom­man­de året, sä­ger Haiwen Hu, som bott i Tä­by med sin fa­milj i drygt fem år.

I år är det hun­dens år en­ligt den ki­ne­sis­ka ka­len­dern, som in­ne­hål­ler tolv djur. Men hur ny­å­ret fi­ras va­ri­e­rar be­ro­en­de på var i Ki­na man bor.

– Vi lu­tar mer åt tra­di­tio­ner­na från nor­ra Ki­na. Där bru­kar man till ex­em­pel hål­la sig va­ken he­la nat­ten och in­vän­ta det nya året, för att va­ka ef­ter on­da an­dar och de­mo­ner, sä­ger Haiwen Hu.

– Det finns även en tra­di­tion av att ge peng­ar till barnen, vil­ket ska gö­ra att de får ett häl­so­samt och bra liv, sä­ger so­nen Da­ni­el Hu.

Vec­kan in­nan ny­års­da­gen bru­kar de stor­hand­la, stor­stä­da och sät­ta upp de­ko­ra- ti­o­ner som lyk­tor och oli­ka ki­ne­sis­ka tec­ken om ska ge lyc­ka och väl­stånd.

– Vi bru­kar ha uppe­mot tio rät­ter, där­ibland kyck­ling, fläsk och fisk. På ki­ne­sis­ka är ut­ta­let för ”fisk” likt ut­ta­let för ”spa­ra”, och att spa­ra en bit av fis­ken, och in­te äta upp he­la, sym­bo­li­se­rar att man ska ha peng­ar he­la det kom­man­de året, sä­ger Da­ni­el Hu.

Fa­mil­jen Hu har bott i Sve­ri­ge i sex år och läm­na­de Ki­na ef­tersom de trött­nat på det ki­ne­sis­ka sam­häl­lets be­gräns­ning­ar och för­tryck. Ef­ter ett år i Väl­ling­by flyt­ta­de de till Tä­by. Se­dan dess har de märkt en ök­ning av ki­ne­sis­ka fa­mil­jer i om­rå­det.

– I bör­jan var det ba­ra vi och en fa­milj till, men de se­nas­te tre åren har vi bli­vit sex ki­ne­sis­ka fa­mil­jer ba­ra i lä­gen­he­ter­na runt vår in­ner­gård. Och vi ser allt fler ki­ne­ser i Tä­bys mat­bu­ti­ker, sä­ger Haiwen Hu.

Vet du var­för ki­ne­ser­na loc­kas till Tä­by?

– Ki­ne­ser vär­de­sät­ter god ut­bild­ning. Det är det van­li­gas­te skä­let och var där­för vi flyt­ta­de hit. Man flyt­tar hit och sä­ger se­dan till vän­ner och öv­rig fa­milj, och jag tror att fler och fler ki­ne­ser kom­mer flyt­ta hit, sä­ger han.

Det här be­ty­der ”Gott nytt år, Tä­by!”.

FOTO: RO­BIN HÖG­BERG

STORMIDDAG. Mel­lan åt­ta och tio rät­ter bru­kar du­kas upp till ny­års­fi­ran­det hos fa­mil­jen Hu, bland an­nat fläsk, korv, kyck­ling, dump­lings och fisk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.