vad Ge­sim­sen är för nå­got

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom

Nu är det be­slu­tat med namn på ga­tor och kvar­ter i det fram­ti­da bo­stads­om­rå­det som kring Näs­by slott.

Namn­sätt­ning­en av kvar­ter och ga­tor för det nya om­rå­det som ska lig­ga kring Näs­by slott i Näs­by­park är nu be­slu­tat. Stads­bygg­nads­nämn­den har god­känt att vägar­na få namn som Näs­by Slottsal­lé, Strandängs­ga­tan, Näs­by­viks­gränd, Ka­det­tens ga­ta, Fän­ri­kens ga­ta och Do­ra Lamms ga­ta (ti­di­ga­re slotts­ä­ga­re).

Så långt är allt lugnt. Men kvar­te­rens namn är li­te mer för­vir­ran­de. El­ler vad sägs om Fron­te­spi­sen, Ge­sim­sen, Fri­sen, Pi­las­tern, Lan­ter­ni­nen el­ler Ka­pi­tä­let?

Vad be­ty­der nam­nen egent­li­gen? Stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Jo­han Al­ger­non (M) för­sö­ker för­kla­ra:

”Det är som en li­ten ku­pa, of­ta en ut­skju­tan­de del på fa­sa­den. På mo­der­na hus har man kanske ett van­ligt tak så kan man ha en li­ten bit av fa­sa­den som stic­ker upp.”

Fron­te­spi­sen: Ge­sim­sen:

”Det är egent­li­gen de­len av själ­va över­gång­en mel­lan tak och fa­sad. Det var helt nytt för mig ock­så. Tyd­li­gen kan det ock­så kal­las för Ko­rish, det är i al­la fall ett ord jag hört ti­di­ga­re”.

” Det är en ut­smyc­kad del av fa­sa­den. Det jag fick lä­ra mig är att Fri­sen sit­ter un­der Ge­sim­sen”.

”Det är egent­li­gen en pe­la­re. Men Pi­las­ten är ba­ra en halv­pe­la­re. Den är fyr­kan­tig el­ler rek­tangu­lär, den är in­te run­dad”.

”Det är top­pen på pe­la­ren. Om du har en pe­la­re har den en bas och se­dan en topp, där den sit­ter fast med ta­ket”.

Fri­sen: Pi­las­tern: Ka­pi­tä­let: Lan­ter­ni­nen:

”Det ha­de jag fak­tiskt koll på. Det är som ett li­tet torn på ett tak som har föns­ter på sig.”

Kvar­ters­nam­nen är häm­ta­de från en be­skriv­ning av slot­tets ar­ki­tek­tur.

– Al­la de här svå­ra nam­nen åter­finns på Näs­by slott. Li­te är det att kopp­la till­ba­ka till ar­ki­tek­tur­histo­ria. Kvar­ters­namn är nå­got som man säl­lan an­vän­der publikt sen, sä­ger Jo­han Al­ger­non.

– Vi har fun­de­rat på att ha nå­gon form av vand­ring med in­tres­se­ra­de med­bor­ga­re. Det blir en möj­lig­het att även spri­da li­te kun­skap kring ar­ki­tek­tur­hi­sto­ris­ka frå­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.