ha­de barn i bi­len

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lot­ten Eng­bom lot­ten.eng­bom@di­rekt­press.se

På sön­dags­ef­ter­mid­da­gen fick po­li­sen in ett sam­tal om en bil som ving­la­de kraf­tigt på E18.

I sön­dags den gång­na hel­gen, kloc­kan 16.22, fick po­li­sen in ett larm om en miss­tänkt ratt­fyl­la på E18.

For­do­net kom från Norr­täl­je­hål­let.

Bi­len ska ha ving­lat kraf­tigt på vägen och va­rit på väg ner i ett di­ke. Ett vitt­ne ska där­ef­ter ha ringt in till po­li­sen.

Po­li­sen fick med hjälp av den som lar­ma­de stopp på for­do­net. I bi­len ska även två barn ha fär­dats.

– Det finns ing­en upp­gift om att de åkt ner i di­ket el­ler att nå­gon ska­dats, sä­ger Åsa Va­len­tin på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Dä­re­mot blås­te chauf­fö­ren po­si­tivt och där­med tog po­li­sen med sig per­so­nen in för fort­satt ut­red­ning.

Jan Ber­lin, Tä­bys kom­mun­po­lis, be­rät­tar att bi­len stop­pa­des i Ar­ninge i Tä­by.

– Fö­ra­ren ha­de 2,14 pro­mil­le och ha­de även två barn i bi­len. Det är en oer­hörd pro­mil­le­halt för att fram­fö­ra for­don, sä­ger han.

– Han mås­te ha druc­kit un­der långt tid, jag tror in­te att en nor­mal män­ni­ska kla­rar av att stå upp med de ni­vå­er­na i krop­pen.

Jan Ber­lin po­äng­te­rar att fö­ra­ren ut­satt bå­de sig själv, om­giv­ning­en och barnen i bi­len för en oer­hörd fa­ra.

Men att barn sit­ter i bi­len när po­li­sen stop­par nå­gon som kör ratt­full hän­der säl­lan.

– Det hän­der näs­tan ald­rig. Det är oer­hört oan­sva­rigt. Att ba­ra sät­ta sig bakom rat­ten är helt för­kast­ligt, sä­ger Jan Ber­lin.

– Det är grovt ratt­fyl­le­ri, det är fäng­el­se på det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.