Vi be­sök­te och upp­lev­de Kårs­ta

Un­der som­ma­ren kom­mer vi gö­ra stopp på fle­ra av Roslags­ba­nans sta­tio­ner. Först ut är Kårs­ta. Plat­sen där al­la äls­kar den lant­li­ga käns­lan men sak­nar en mat­af­fär. Vi får även er­fa­ra li­te in­ter­na­tio­nel­la mö­ten och New York-vib­bar.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Text: El­la Sö­der­berg, Maria Svensson | Foto: Maria Svensson

Att det är som­mar­lov hind­rar in­te fri­tids­verk­sam­he­ten på Kårs­ta sko­la från att va­ra öp­pen. På går­den är fle­ra barn ute och le­ker i so­len, och fri­tids­lä­ra­ren Pia MacDo­nald be­rät­tar att de kom­mer ha öp­pet he­la ju­ni. Hon tyc­ker om den by­käns­la som Kårs­ta för med sig, och såklart na­tu­ren som om­rå­det er­bju­der.

– Det en­da som är synd är att vi in­te har en mat­bu­tik. Det snac­kas om att det ska bli en stor mat­af­fär här när det ska byg­gas vil­lor vid Berg­sjön, men vi får se hur det blir med det, sä­ger Pia. Vi pro­me­ne­rar vi­da­re ge­nom sko­gen till Berg­sjön för att se om nå­gon tar sig ett lunch­dopp. Väl på plats in­ser vi att det är helt tomt på folk trots det vack­ra väd­ret. Vi bör­jar vår vand­ring till­ba­ka till par­ke­ring­en. Men på sti­gen mö­ter vi Eva Gran och hen­nes tre ut­by­tesstu­den­ter Mar­ti­na Wicky, Chu­ang Yong Chu och Na­dia Jen­sen med hand­du­kar och bad- klä­der i högs­ta hugg. De är från Tai­wan och Schweiz och har pre­cis kom­mit till Kårs­ta för att bo hos Eva då de är med i det in­ter­na­tio­nel­la 4H- pro­gram­met IFYE. Här ska de va­ra i hel­gen in­nan de åker vi­da­re runt om i Sve­ri­ge för att upp­täc­ka lan­det.

Eva har själv va­rit ut­by­tesstu­dent och tyc­ker det är ro­ligt att ha ung­do­mar­na hos sig. Hon har bott i Kårs­ta i 40 år och sä­ger att om­rå­det har för­änd­rats un­der ti­den.

– Det är mer lan­det nu, för­ut fanns en af­fär och ki­osk, det är trå­kigt att det in­te går att kö­pa ens mjölk här. Jag tror många sak­nar det här. Men vi har job­bat mass­vis med Berg­sjön för att få den fin, det är kul att det är ett kom­mu­nalt bad, sä­ger Eva in­nan de tras­kar vi­da­re mot sjön. Vi fort­sät­ter vår upp­täckts­färd. Bor­ta vid bussta­tio­nen på Kårs­ta torg ser vi nå­got som fång­ar vår upp­märk­sam­het. Fy­ra

par skor häng­er och va­jar up­pe på en el­led­ning. Pre­cis då kom­mer Mag­nus Med­berg gå­en­de.

– De som häng­de upp dem har nog bli­vit in­spi­re­ra­de av New York, det häng­er på and­ra stäl­len i Kårs­ta ock­så.

Mag­nus har pre­cis va­rit och hand­lat i Ar­ninge och hop­pat av bus­sen. Ef­tersom det in­te finns nå­gon af­fär i Kårs­ta gäl­ler det att pla­ne­ra sin shop­ping. Även han hål­ler med om att om­rå­det har för­änd­rats över ti­den.

– Många av mi­na kom­pi­sar frå­gar var­för jag bor kvar i Kårs­ta, men jag tyc­ker det är skönt att bo här, man kan var­va ner, be­rät­tar Mag­nus.

Han är upp­vux­en i Kårs­ta och flyt­ta­de se­dan från om­rå­det i någ­ra år, för att se­dan kom­ma till­ba­ka. Nu job­bar han som per­son­lig as­si­stent och trivs bra. Han sä­ger att många flyt­tar här­i­från när de fyl­ler 18, för att se­dan flyt­ta till­ba­ka när de skaf­far fa­milj.

Li­te läng­re bort på Bac­ka­vä­gen sit­ter gran­nar­na Christi­na Hed­lund och Ove Ny­berg och fikar på ute­plat­sen ut­an­för Kårstas en­da hy­res­rät­ter. Ove har pre­cis av­slu­tat sitt pass som last­bils­chauf­för och par­ke­rat li­te läng­re bort. Christi­na är pen­sio­när och har bott i Kårs­ta he­la sitt liv. Hon ef­ter­ly­ser fler hy­res­rät­ter i om­rå­det.

– Jag trivs bra här för­stås, men myc­ket har bli­vit för­stört med byg­gen. Jag vill ha till­ba­ka Kårs­ta som det var förr, sä­ger Christi­na.

Ute­plat­sen är en li­ten blomst­ran­de plätt som skil­jer sig från den as­fal­te­ra­de par­ke­ring­en bred­vid. Ove har satt upp träskär­mar och Christi­na har plan­te­rat blom­mor­na. En li­ten oas för gran­nar­na att nju­ta av som­mar­väd­ret un­der ett pa­ra­soll. Ove har va­rit Kårsta­bo i 40 år och be­rät­tar att man kän­ner de fles­ta i om­rå­det. Bris­ten på mat­af­fär är dock ett pro­blem för vis­sa.

– Det är myc­ket gam­malt folk som bor här, de har svårt att hand­la. Själv hand­lar jag på vägen hem från job­bet, sä­ger Ove.

– Men det går in­te runt att ha af­fär här, de tving­as all­tid stänga. Men det finns ing­en an­nan­stans jag vill bo än här, sä­ger Christi­na.

Många av mi­na kom­pi­sar frå­gar var­för jag bor kvar i Kårs­ta, men jag tyc­ker det är skönt att bo här.

FIKAR. Gran­nar­na Christi­na Hed­lund och Ove Ny­berg ses of­ta ute på ute­plat­sen vid de­ras lä­gen­hets­hus på Bac­ka­vä­gen och tar en kaf­fe.

BAD. Kårsta­bon Eva Gran och hen­nes tre ut­by­tesstu­den­ter Mar­ti­na Wicky, Chu­ang Yong Chu och Na­dia Jen­sen tar sti­gen ner till Berg­sjön för att ba­da.

STORMTRIVS. Mag­nus Med­berg tar bus­sen för att hand­la i Ar­ninge. Trots att det in­te finns en bu­tik i Kårs­ta stormtrivs han.

GRÖNT OCH FINT. Kårs­ta är änd­håll­plat­sen på Roslags­ba­nan, vägen tid kan­tas av grö­na slät­ter.

LANTLIGT. Pia MacDo­nald ar­be­tar på fri­tids i Kårs­ta och hon äls­kar by­käns­lan som finns här.

MYSTISKT. Vid Kårs­ta torg har nå­gon hängt upp fy­ra par skor, var­för vet ing­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.