Klart med två pen­del­båts­bryg­gor i Nor­rort

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin kevin.wedin@di­rekt­press.se

Ti­di­gast 2020 kom­mer båt­lin­je 80 (Sjö­vä­gen) att tra­fi­ke­ra åt­ta nya sta­tio­ner, bland an­nat två i Dan­de­ryd.

Un­der tors­da­gen med­de­la­de lands­ting­et att pen­del­båt­lin­je 80, Sjö­vä­gen, kom­mer ut­ö­kas med åt­ta nya stopp med start 2020.

I nu­lä­get går Sjö­vä­gen, båt­lin­je 80, mel­lan Fri­ham­nen och Ny­bro­plan och en­ligt lands­ting­et har lin­jen haft ett kraf­tigt ökat an­tal re­san­de se­dan star­ten 2013. Sam­ti­digt me­nar man att an­ta­let pas­sa­ge­ra­re ock­så kom­mer öka fram­ö­ver.

– Ett av mi­na mål är att åter­stäl­la Stock­holm som en plats där bå­ten är ett na­tur­ligt in­slag i pen­del­tra­fi­ken. Det är ett ef­fek­tivt sätt att loc­ka bi­lis­ter att istäl­let åka kol­lek­tivt, det vet vi från Ekerö­lin­jen där vi gjort ana­ly­ser, sä­ger Gustav Hem­ming (C) mil­jö-, skär­gård­s­och re­gi­onpla­ne­lands­tings­råd i Stock­holms län.

– Här har vi en ka­pa­ci­tet som in­te krä­ver tio år av bygg­na­tion el­ler jät­testo­ra in­ve­ste­ring­ar, tilläg­ger han.

Den nya sträck­ning­en för båt­tu­ren in­ne­bär att stop­pet vid Fri­ham­nen kom­mer tas bort, för att istäl­let stan­na vid Nor­ra Djur­gårds­sta­den, Söd­ra Vär­ta och Loud­den. Utö- ver de tre bryg­gor­na kom­mer man även stan­na vid de nya sta­tio­ner­na: Ropsten, Tran­hol­men, Ab­borr­bryg­gan, Djurs­holms torg, Stor­hol­men S och Mor An­nas Bryg­ga.

– Det här är väl­digt bra för Tran­hol­men och Stor­hol­men. Och från Djurs­holms torg till Nor­ra Djur­gårds­sta­den el­ler Ropsten så hand­lar det om en res­tid på 15 mi­nu­ter istäl­let för 40 mi­nu­ter, Sä­ger Gustav och fort­sät­ter:

– Vi kom­mer flyt­ta bryg­gan från Ekud­den till Djurs­holms torg för bätt­re för­bin­del­ser med buss­tra­fi­ken och bätt­re till­gäng­lig­het.

NÖJDA. Karl Hen­riks­son (KD) ,Gustav Hem­ming (C), Sa­ra Svanström (L) och Kristof­fer Tam­sons (M) på press­träff vid Ny­bro­ka­jen på tors­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.