Döds­fall ut­reds som tra­fik­brott

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Kevin Wedin 073-600 69 38 kevin.wedin@di­rekt­press.se

En per­son har av­li­dit till följd av en tra­fi­ko­lyc­ka som in­träf­fa­de på Nor­rorts­le­den för­ra veckan. To­talt ska fy­ra bi­lar ha va­rit in­blan­da­de och yt­ter­li­ga­re två ska­da­des lind­rigt.

En per­son om­kom på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen för­ra veckan på Nor­rorts­le­den, be­kräf­tar po­li­sen för Tä­by Ny­he­ter.

– Hon av­led på plats och an­hö­ri­ga är un­der­rät­ta­de. Utö­ver det är två per­so­ner lind­rigt ska­da­de, sä­ger Hans Brandt, för­un­der­sök­nings­le­da­re.

Finns det miss­tan­ke om brott?

– Ja, det gör det. Det är ru­bri­ce­rat som vårds­lös­het i tra­fik och vål­lan­de till an­nans död, det är vad vi ut­re­der just nu.

”Såg ka­o­set fram­för mig”

Olyc­kan in­träf­fa­de på Nor­rorts­le­den un­der tors­da­gen vid 17-ti­den, strax in­nan Löt­ting­e­tun­neln, i rikt­ning ös­terut.

– Jag såg in­te allt, men plöts­ligt blev det tvär­stopp och jag såg en bärgar­bil ne­re i di­ket och sen såg jag he­la ka­o­set fram­för mig, sä­ger vitt­net Ni­ka Bast­holm, som stod tre bi­lar bakom olycks­plat­sen.

”Re­jäl tan­ke­stäl­la­re”

I ett in­lägg på Fa­ce­book i grup­pen ” Val­len­tu­na­tra­fi­kan­ter” skrev hon un­der tors­dags­kväl­len om hän­del­sen och väd­jar till si­na med­tra­fi­kan­ter att tän­ka sig för.

– Jag och en an­nan kvin­na, som vi­sa­de sig va­ra ci­vil­po­lis, bör­ja­de se till så att bakom­va­ran­de bi­lar gjor­de plats, för jag hör­de att si­re­ner­na från rädd­nings­tjäns­ten, sä­ger Ni­ka och fort­sät­ter:

– Jag kan tän­ka mig att de som var läng­re bak var in­tres­se­ra­de, men för oss som var långt fram så fick vi oss en re­jäl tan­ke­stäl­la­re. Det här är en plats där det är myc­ket ir­ri­ta­tion vid, pre­cis in­nan tun­neln. Det är djung­elns lag.

Olyc­kan ska ha in­träf­fat strax in­nan 17- ti­den och först un­ge­fär en och en halv tim­me ef­ter olyc­kan ska tra­fi­ken släppts på igen.

– Det är klart man är ta­gen och det he­la känns så fruk­tans­värt onö­digt. Ena bi­len var to­talkvad­dad och ha­de no­sen åt fel kör­rikt­ning.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN OCH GOOG­LE MAPS

OLYC­KA. Tra­fi­ko­lyc­kan in­träf­fa­de strax fö­re kloc­kan 17 un­der tors­dags­ef­ter­mid­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.