Miss­hand­la­de tax­i­chauf­för

Täby Nyheter - - Täby -

Un­der nat­ten till lör­da­gen fick en tax­i­chauf­för en kund som skul­le ta sig från in­ners­tan till Grib­bylund. Väl fram­me i Tä­by vil­le kun­den in­te be­ta­la.

– Det slu­tar med att kun­den miss­hand­lar chauf­fö­ren och spar­kar på tax­i­bi­len, sä­ger lo­kal­po­li­sen Ca­ro­li­ne Ed­berg.

Hän­del­sen ska ha in­träf­fat vid 01-ti­den på nat­ten och ef­ter att kun­den ska ha läm­nat tax­in glöm­de han en sak kvar i bi­len.

– Han glöm­mer sin mo- bil i bi­len, vil­ket då gör att man en­kelt kan iden­ti­fi­e­ra och se­na­re gri­pa ho­nom, sä­ger Ca­ro­li­ne Ed­berg.

Per­so­nen är i nu­lä­get miss­tänkt för miss­han­del, ska­de­gö­rel­se och ola­ga hot.

Nat­ten till fre­da­gen 15 ju­ni kloc­kan 00.29 får po­li­sen upp­gift om att en bil brin­ner i Näs­by park. Rädd­nings­tjäns­ten rap­por­te­rar att det finns sprid­nings­risk och en an­mä­lan som ska­de­gö­rel­se upp­rät­tas, men ing­en per­son är miss­tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.