Val­len­tu­na får 750 000 för att ut­veck­la bibb­lan

Täby Nyheter - - Täby Nyheter - El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se

Kul­tur­rå­det har be­vil­jat Val­len­tu­na kom­mun 750 000 kro­nor för att ut­veck­la bib­li­o­te­ken. För peng­ar­na vill man bli bätt­re på att nå ut till barn och ung­do­mar.

I april an­sök­te bib­li­o­tek­sen­he­ten i Val­len­tu­na om me­del in­om Kul­tur­rå­dets sats­ning ”Stärk­ta bib­li­o­tek”. Sats­ning­en ge­nom­förs på upp­drag av re­ge­ring­en med syf­te att öka ut­bu­det och till­gäng­lig­he­ten till bib­li­o­teks­verk­sam­het.

To­talt de­las 26,7 mil­jo­ner kro­nor ut till bib­li­o­tek runt om i Stock­holm, och Val­len­tu­na får 750 000 kro­nor.

För peng­ar­na pla­ne­rar Val­len­tu­na bib­li­o­tek att star­ta upp en rör­lig po­pup-verk­sam­het, nå­got som tes­tats ti­di­ga­re på bland an­nat Stads­bib­li­o­te­ket.

– Det vi sak­nar är möj­lig­he­ten att va­ra ute i kom­mu­nen mer. Vi vill del­ta på ex­em­pel­vis id­rotts­e­ve­ne­mang el­ler åka till för­sko­lor. Ge­nom att lea­sa en mind­re bil kan vi stop­pa i träd­gårds­möb­ler, boklå­dor och läsplat­tor, för att se­dan vi­sa vil­ka re­sur­ser vi har. Det hand­lar in­te om att byg­ga fler bib­li­o­tek, ut­an att ha bib­li­o­teksnär­va­ro, sä­ger Ma­rie Gustavs­son, bib­li­o­teks­chef.

Vill nå ung­do­mar

Med peng­ar­na vill man även sat­sa på att ut­veck­la verk­sam­he­ten för ung­do­mar. Des­sa ska i sin tur få va­ra med och på­ver­ka ge­nom att bju­da in fö­re­lä­sa­re, blog­ga­re el­ler and­ra per­son­lig­he­ter de fin­ner in­tres­san­ta.

– Vi har in­te va­rit så bra på att nå de ung­do­mar som in­te bru­kar va­ra här, nu vill vi ve­ta vad de vill för att kun­na ut­veck­la verk­sam­he­ten, sä­ger Ma­rie Gustavs­son.

När bib­li­o­te­ket an­sök­te om me­del i vå­ras var ett av fo­ku­sen sam­ver­kan med and­ra ak­tö­rer i Val­len­tu­na. För­e­ning­ar, klub­bar och nä­rings­liv be­skrivs som vik­ti­ga för att nå ut i he­la kom­mu­nen. Ef­tersom med­let kom­mer på som­ma­ren har Val­len­tu­nas bib­li­o­tek god tid på sig att be­stäm­ma hur peng­ar­na ska an­vän­das.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.