Täv­lings- maän­ni­skan Ca­mil­la re­do för valspurt

Un­der sju vec­kor träf­far vi af­fisch­nam­nen för re­spek­ti­ve par­ti i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Tä­by. Vi bad po­li­ti­kern själv väl­ja plats. Den­na vec­ka slår vi någ­ra bol­lar på Ar­ninge golf­klubb med Krist­de­mo­kra­ten Ca­mil­la Bro­din.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son

Var­för är vi här?

– Det är en otro­lig plats i Tä­by, hit kan man kom­ma för att ba­ra tit­ta på ut­sik­ten. Jag är med­lem i klub­ben och det här är en plats jag kan kom­ma till när jag in­te ar­be­tar, tän­ka, an­vän­da krop­pen och slå bol­lar. Jag har in­te spe­lat så länge, så of­ta går mi­na bol­lar li­te åt hö­ger, som de även gör po­li­tiskt, sä­ger hon och skrat­tar.

Gil­lar du att täv­la mot dig själv?

– Ja ef­tersom jag nu även stäl­ler upp i riks­da­gen så täv­lar man ju mot sig själv. Att ut­ma­na sig själv och hit­ta nya ut­ma­ning­ar är nå­got jag all­tid gjort.

Hur kom det sig att du bör­ja­de med politik?

– Vi ha­de en debatt i sko­lan då jag var 15 år gam­mal. Det var valår och man skul­le väl­ja par­ti. Jag tror jag var gans­ka sam­hälls­en­ga­ge­rad, men in­te par­ti­po­li­tisk. I de­bat­ten val­de jag so­ci­al­de­mo­kra­ter­na, för de var de en­da par­ti­et jag viss­te om. Ef­ter tog min lä­ra­re mig un­dan och sa att ”bra debatt, men sos­se är du in­te”. Då bör­ja­de jag lä­sa på och gick med i Krist­de­mo­kra­ter­nas ung­doms­för­bund ef­ter va­let.

Vart bod­de du in­nan Tä­by?

– Jag är född i Borås. Men un­der ti­den jag bod­de hem­ma flyt­ta­de vi 33 gång­er och bod­de i allt från Tjörn, Öre­bro och Rin­ke­by till Vag­ge­ryd. In­te så myc­ket Norr­land dock.

Hur har det på­ver­kat dig? –

Det har på­ver­kat mig på det sät­tet att jag har en grym or­ga­ni­sa­tions­för­må­ga och att min trygg­het lig­ger i vil­ka jag um­gås med mer än vart jag be­fin­ner mig. Har man en trygg­het om­kring sig så kan man va­ra vartsom­helst i värl­den.

Vad är det bäs­ta med Tä­by?

– När man har be­sökt så många kom­mu­ner som jag gjort så kan man se hur bra vå­ra sko­lor och vägar är och hur tryggt det är här. Det är en otro­ligt vac­ker kom­mun som man in­te ba­ra ska för­val­ta ut­an även ut­veck­la och vår­da.

Vart skul­le du vil­ja flyt­ta om du in­te bod­de i Tä­by?

– Jag har två barn som har sär­skil­da be­hov. Så nå­gon­stans i Ita­li­en med mi­na barn. Ita­li­en är en fan­tas­tisk plats och om man tit­tar till­ba­ka på vad de har gjort för per­so­ner med ex­em­pel­vis Downs syndrom så är det helt fan­tas­tiskt, man har kom­mit li­te läng­re där i vis­sa av­se­en­den.

Vad är vik­ti­gas­te frå­gan in­för va­let?

– Mind­re barn­grup­per på för­sko­lan, bo bra på äld­re da­gar och att få åld­ras med vär­dig­het, med bra och oli­ka bo­stä­der för äld­re. Vi vill även sat­sa på kom­mu­nal po­lis, vi vill ha fler po­li­ser och fler som är de­di­ke­ra­de till sin kom­mun.

När man har be­sökt så många kom­mu­ner som jag gjort så kan man se hur bra vå­ra sko­lor och vägar är och hur tryggt det är här.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

I FULL SWING. Ca­mil­la Bro­din (KD) har sik­tet in­t­sällt in­för hös­tens val.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.