Po­li­sen bor­de job­ba som par­ke­rings­vak­ter

Täby Nyheter - - TYCK OM! - Kol­lek­tiv­tra­fi­kant i Stock­holm

Po­li­sen job­bar som bil­jett­kon­trol­lan­ter till­sam­mans med det pri­va­ta bo­la­get ISS Fa­ci­li­ty Ser­vices AB i Stock­holm, de ja­gar allt­så män­ni­skor med då­lig eko­no­mi som åker håll­bart i Stock­holms för­or­ter. Det är helt fel, för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen bland so­ci­alt ut­sat­ta i för­or­ter så är lös­ning­en in­te att stop­pa de när de tar sig till job­bet el­ler stan.

Po­li­sen bor­de in­te ja­ga mil­jö­vän­li­ga per­so­ner, det är de mil­jö­för­stö­ran­de per­so­ner­na som är pro­ble­met, bi­lis­ter- na. De tror att de får par­ke­ra var som helst, ing­en re­spekt har vis­sa av de.

En cy­kel­väg pas­sar väl som en osyn­lig par­ke­rings­ru­ta tän­ker dem. Men så är det in­te, po­li­sen ska en­ligt mig job­ba till­sam­mans med par­ke­rings­vak­ter­na, de ska få bort de som står i vägen för håll­ba­ra cy­klis­ter och gå­en­de. Så, i stäl­let för att gäs­ta hos ISS kon­trol­lan­ter så vo­re par­ke­rings­vak­ter­na en bätt­re sam­ar­bets­part­ner. Det gyn­nar kli­ma­tet om man läg­ger re­sur­ser på att få bort bi­lis­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.