Kon­duk­tö­rens sista kon­troll

Den 16 au­gusti blip­pas den sista bil­jet­ten av en kon­duk­tör på Roslags­ba­nan. Da­gen ef­ter re­gi­stre­rar re­se­nä­rer­na sin re­sa på blipp­stol­par som finns ut­ställ­da på sta­tio­ner­na.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Text och foto: Ke­vin Wedin

K om­man­de fre­dag, den 17 au­gusti, kom­mer det in­te läng­re va­ra en kon­duk­tör som spat­se­rar fram och till­ba­ka ge­nom tå­get för att kon­trol­le­ra re­se­nä­rer­nas bil­jet­ter på Roslags­ba­nan. Från och med den da­gen er­sätts bil­jetta­vi­se­ring­en av blipp­stol­par och yr­kes­ti­teln förändras från ”kon­duk­tör” till ”tåg­värd”.

Vi träf­far Eli­za­beth Lom­bard, som ar­be­tat som kon­duk­tör på järn­vä­gen se­dan bör­jan av 90-ta­let. Hon har va­rit starkt en­ga­ge­rad när frå­gan har va­rit om kon­duk­tö­rer­nas va­ra el­ler ic­ke va­ra på tå­gen.

– Nu kom­mer vi fin­nas kvar. Det be­ror på att Roslags­ba­nan klas­sas som järn­väg, och för järn­väg har Trans­port­sty­rel­sen sär­skil­da reg­ler, vil­ket in­ne­bär att vi fort­fa­ran­de ska ha vår sä­ker­hets­tjänst. Men visst har det fun­nits oro att vi ska för­svin­na helt, sä­ger hon.

Nå­got Eli­za­beth på­pe­kar som kom­mer in­ne­bä­ra en förändring är att re­se­nä­rer­na fram­ö­ver kan be­hö­va kom­ma i bätt­re tid till sta­tio­nen.

– Man är tvung­en att blip­pa sitt kort, om man har res­kas­sa el­ler ett må­nads­kort som in­te är ak­ti­ve­rat. Sen kom­mer det även bli mer kon­trol­lan­ter på tå­gen.

Hon själv sä­ger att hon in­te har många år kvar in­nan det är dags för pen­sion, men hon är oro­lig för fram­ti­den på tå­gen för si­na yng­re kol­le­gor.

– Min oro lig­ger i att jag tror vi för­svin­ner i fram­ti­den, det känns som bör­jan på en slags av­veck­ling av oss.

På hen­nes ryggsäck finns en knapp­nål med tex­ten ”rör in­te min kon­duk­tör”. Men trots att kon­duk­tö­rer­na hä­dan­ef­ter blir tåg­vär­dar så är det åt­minsto­ne en trygg­het att per­so­na­len på tå­get kom­mer fin­nas kvar.

– Det är jät­te­vik­tigt att vi finns på tå­get, vi ser till att dör­rar­na stängs, att in­te nå­gon kläms el­ler om det är oro­ligt i nå­gon vagn.

– Och jag vill träf­fa folk, jag vill in­te bli fö­ra­re, jag vill ha ser­vice­bi­ten och va­ra be­hjälp­lig – det får mig att kän­na en till­freds­stäl­lel­se, sä­ger Eli­za­beth Lom­bard.

Jag tror vi för­svin­ner i fram­ti­den, det känns som bör­jan på en slags av­veck­ling av oss.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.