Rö­sjö­ba­det får nor­disk strand­märk­ning

Täby Nyheter - - Täby -

Tä­by­ba­det Rö­sjö­ba­det har i som­mar bli­vit en­da ba­det i Sve­ri­ge att få strand­märk­ning­en ”Ba­d­e­punkt”. Märk­ning­en är ett pi­lot­pro­jekt som görs i Sve­ri­ge, Dan­mark och Nor­ge och bakom ini­ti­a­ti­vet står Fri­lufts­rå­det i Dan­mark.

För att få märk­ning­en mås­te ba­det ha rent bad­vat­ten, upp­fyl­la sä­ker­hets­krav, samt er­bju­der sär­skil­da na­tur- och fri­lufts­upp­le­vel­ser. Ba­det får då en flag­ga och skyllt för att vi­sa på mär­ket.

Just nu är Tä­by den en­da pi­lotstran­den där man tes­tar märk­ning­en i Sve­ri­ge, men ef­ter sä­song­en kom­mer den att ut­vär­de­ras och er­bju­das till fler un­der 2019.

BADVÄNLIGT. Rö­sjö­ba­det är pi­lot i Sve­ri­ge för ny nor­disk strand­märk­ning

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.