För­sö­ker ni ta li­vet av oss, SL?

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Re­se­när

Det är en minst sagt svet­tig som­mar det här, det går in­te att för­ne­ka.

Men den som in­te åkt Roslags­ba­nan har än­nu in­te upp­levt hel­ve­tet.

När man är ut­om­hus, i ste­kan­de sol, på en per­rong ut­an mins­ta lil­la tec­ken till vind­pust tror man att man nått top­pen av vär­men. Men nej, så lätt­lu­rad får man in­te bli. När Roslags­ba­nan gli­der in på sta­tio­nen och öpp­nar si­na dör­rar och man kli­ver på är det som en ny vär­me­böl­ja slår emot en.

Man sät­ter sig på sä­tet, för­sö­ker an­das lugnt, ser att al­la föns­ter är öpp­na och tän­ker i en na­iv se­kund el­ler två att det ska hjäl­pa, att sval vind ska sve­pa in. Men nej. Åter­i­gen lu­rad. Att sit­ta på tå­get är som att va­ra in­stängd i en va­ku­um­tub, som av obe­grip­lig an­led­ning lyc­kas va­ra än­nu var­ma­re än luf­ten ut­om­hus. Ef­ter någ­ra mi­nu­ter rin­ner svet­ten i pan­nan. I arm­hå­lan är det blött och till och med mel­lan tå­rar­na är det klib­bigt.

Har nå­gon glömt att slå av ele­men­ten i år?

Jag har åkt Roslags­ba­nan i många år, men ald­rig har jag upp­levt att det va­rit så här varmt. Jag vet, som­ma­ren är ovan­ligt varm, men in­te fan höll man på att svim­ma var­je gång man klev på tå­get förr!

Om man fort­fa­ran­de kan stå på be­nen när man kom­mer till Öst­ra station, och ska vi­da­re med tun­nel­ba­na el­ler buss, är det som att vin­na på lot­to. Svalt och skönt!

Men hur kan bus­sar­na lyc­kas så bra med luft­kon­di­tio­ne­ring­en när Roslags­ba­nan ba­ra lyc­kas bli var­ma­re?

Snäl­la SL. Jag vill in­te plå­gas varen­da dag på min tågre­sa.

Jag vet, som­ma­ren är ovan­ligt varm, men in­te fan höll man på att svim­ma var­je gång man klev på tå­get förr!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.