Vå­ga vän­ta med för­sko­lan!

Täby Nyheter - - Tyck Om! -

Är du osä­ker på om ditt barn är mo­gen att bör­ja för­sko­lan? Följ för­sik­tig­hets­prin­ci­pen och vän­ta tills du är helt sä­ker! Allt­för många ettå­ring­ar sätts i för­sko­la och får en job­big tid med av­sked, nya kon­tak­ter och smit­tor.

Allt­för många ton­å­ring­ar li­der av ång­est och de­pres­sio­ner. Tänk om ettå­ring­ars sak­nad och läng­tan väc­ker en ång­est som sväm­mar över när de blir äld­re? Tänk om det kun­de för­hind­rats om de fått va­ra tryg­ga­re ett år till?

Många, många av oss kän­ner in­nerst in­ne att barn bör va­ra 2-3 år in­nan de läm­nas på in­sti­tu­tion he­la da­gar­na. Vi vet ock­så att två år är en myc­ket kort tid av en vux­ens yr­kes­liv.

Den ti­den kan va­ra värd att läg­ga på bar­nets psy­kis­ka trygg­het och häl­sa. De förs­ta åren läggs grun­den för res­ten av de­ras liv! Off­ra li­te be­kväm­lig­het och eko­no­misk stan­dard om du har möj­lig­het!

Ing­en skug­ga över dem som har kris i plån­bo­ken el­ler sak­nar an­hö­ri­ga. Men vi and­ra kan trixa till det. För­äld­rar kan job­ba li­te var och tu­ras om hem­ma. Då be­hö­ver ing­en vab­ba. Vid 3 år har im­mun­för­sva­ret stärkts be­tyd­ligt.

Ut­lands­re­sor kan vän­ta tills barn är äld­re och upp­skat­tar det. So­ci­alt och pe­da­go­giskt är det ing­en fa­ra att vän­ta med för­sko­la. Språk­ligt ut­veck­las barn bäst i nä­ra kon­takt med sin pri­mä­ra vår­da­re. Vi har allt att vin­na! Ut­om möj­li­gen peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.