Så ska Tä­by sty­ras

Täby Nyheter - - Täby -

Nu är röst­räk­ning­en klar och det står klart hur man­dat­för­del­ning­en blir. Mo­de­ra­ter­na lig­ger kvar på si­na 24 man­dat me­dan Cen­ter­par­ti­et ökar från fy­ra till fem man­dat. Även Krist­de­mo­kra­ter­na ökar och för­dubb­lar man­da­ten från två till fy­ra.

Li­be­ra­ler­na tap­par fy­ra man­dat och kom­mer fram­ö­ver ha 12 styc­ken me­dan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na be­hål­ler de åt­ta som de haft de se­nas­te fy­ra åren. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na står ock­så de för en ök­ning, från två till fem.

Nya le­da­mö­ter och er­sät­ta­re ska ut­ses, pre­cis som kom­mun­sty­rel­sen och dess ord­fö­ran­de ska väl­jas. Det­ta kom­mer att ske ti­di­gast den 5 no­vem­ber, då de nya le­da­mö­ter­na sam­man­trä­der i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.