Re­stau­rang Pont re­no­ve­ras

Täby Nyheter - - Täby -

Al­la som gått för­bi re­stau­rang Pont vid Hä­ger­näs strand ser att hu­set för­vand­lats till en li­ten bygg­ar­bets­plats. Men för­u­tom bygg­ställ­ning­ar­na runt hu­set kom­mer det in­te att på­ver­ka öp­pet­ti­der­na me­nar Has­se Ka­ja, som är en av de an­sva­ri­ga.

– Det som hän­der är att vi läg­ger om ta­ket och gör om fa­sa­den men som det ser ut just nu så på­ver­kar det in­te vå­ra gäs­ter så vi har öp­pet som van­ligt, sä­ger han.

– Om lju­det i fram­ti­den är stö­ran­de för gäs­ter­na så kom­mer vi att se över hur vi ska ha öp­pet, sä­ger han.

En­ligt Has­se kom­mer fa­sa­den bli ny men in­te för­änd­ras.

– Ef­ter re­no­ve­ring­en kom­mer det att se li­ka­dant ut som det gjor­de ti­di­ga­re, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.