Kom­mu­nen bry­ter av­tal med hem­tjänst

Täby Nyheter - - Täby -

Det av­tal som kom­mu­nen haft med ett hem­tjänst­fö­re­ta­get 1:a ak­ti­va va­let har sagts upp med ome­del­bar ver­kan. Det­ta ef­ter att kom­mu­nen upp­märk­sam­mat all­var­li­ga bris­ter hos fö­re­ta­get. Bris­ter­na hand­lar bland an­nat om att de per­so­ner som är i be­hov av vård in­te fått de in­sat­ser som be­vil­jats.

I sex år har kom­mu­nen haft kon­trakt med hem­tjänst­fö­re­ta­get men det är i de se­nas­te upp­följ­ning­ar­na som bris­ter­na upp­märk­sam­mats. Fö­re­ta­get har le­ve­re­rat hem­tjänst till 50 per­so­ner och kun­der­na och de­ras an­hö­ri­ga är in­for­me­ra­de om det som hänt och al­la har fått en ny hem­tjänst­le­ve­ran­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.