Ren­sa din mo­bil på bib­li­o­te­ket

Täby Nyheter - - Täby -

Den här vec­kan är det e-med­bor­gar­vec­ka och te­mat för i år är di­gi­tal del­ak­tig­het. E-med­bor­gar­vec­kan är en na­tio­nell kam­pan­j­vec­ka för att fö­ra fram e-tjäns­ter. I bib­li­o­te­ket i Tä­by kan du på mån­dag pas­sa på att ren­sa din mo­bil och lä­ra dig mer om den.

Un­der da­gen kan du be­sö­ka fle­ra oli­ka sta­tio­ner. Du kom­mer få ren­sa din mo­bil, pim­pa mo­bi­len med fi­na klis­ter­mär­ken och lä­ra dig att ra­de­ra din histo­rik på mo­bi­len och på nä­tet.

– In­ter­net vet myc­ket om dig idag och vi kom­mer ge­nom en da­ta­de­tox gå ige­nom vad in­ter­net kan om dig. Tan­ken är att man ska få ökad med­ve­ten­het om hur man rör sig nä­tet, sä­ger Lin­néa Björk­man som är an­sva­rig för da­gen.

– På en sta­tion kan man även ren­sa mo­bi­len på ut­si­dan ef­tersom den bru­kar va­ra smut­si­ga­re än en to­a­lett, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.