Al­la und­rar – hur går det med nya Ica Maxi?

Täby Nyheter - - Täby - Lotten Engbom

Det är se­dan länge känt att Tä­by ska få sin förs­ta Ica Max­i­bu­tik. Men fle­ra lä­sa­re har hört av sig och frå­gat hur det går med byg­get i Ar­ninge.

I ja­nu­a­ri för­ra året skrev vi om hur Ica Maxi som ska byg­gas i Ar­ninge är tänkt att bli.

– Om all­ting går i lås nu ska det va­ra öpp­ning i slu­tet av 2018 el­ler bör­jan av 2019, sa Sö­ren Englund, Ica-hand­la­re på Ica Kvan­tum i Ar­ninge, då.

Men nu ser det ut som att bygg­star­ten blir nå­got för­se­nad.

– Kom­mu­nen har de­talj­pla­nen ute på an­ta­gan­de, vi får se om det kom­mit in nå­got över­kla­gan­de än­nu. Det häng­er på det, sä­ger Sö­ren Englund.

– Jag tror att det blir ef­ter ny­å­ret. Det är li­te job­bigt när man in­te kan sä­ga rakt ut när det ska bli, många frå­gar. Men det lig­ger i kom­mu­nens hän­der.

Men ett byg­ge av Ica Maxi har trots allt ta­git ett steg fram­åt. På se­nas­te kom­mun­full­mäk­ti­ge, som var i mån- dags, togs be­slut om att an­ta de­talj­pla­nen.

– Nu finns det en över­kla­gan­de­pe­ri­od och är det ing­en som över­kla­gar så vin­ner den la­ga kraft om ett an­tal vec­kar, sä­ger Jo­han Al­ger­non (M) stads­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Ica skri­ver i ett mejl att de i vå­ras trod­de att de­talj­pla­nen skul­le an­tas re­dan till som­ma­ren, men att det nu allt­så bli­vit li­te se­na­re. De kan i dags­lä­get in­te sät­ta ett be­stämt start­da­tum för byg­get.

FO­TO: WESTER & ELSNER ARKITEKTER

VISIONEN. Så här kan Ica kom­ma att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.