Lagänd­ring ska stop­pa bil­mål­vak­ter

Täby Nyheter - - Motor -

Nä­rings­de­par­te­men­tet har lagt fram för­slag på vad som kan änd­ras lag­mäs­sigt för att kom­ma till­rät­ta med så kall­la­de bil­mål­vak­ter. En bil­mål­vakt är en per­son ut­an till­gång­ar som står som äga­re till en bil som nå­gon an­nan kör. Syf­tet är att und­kom­ma tra­fik- och for­dons­re­la­te­ra­de skat­ter och av­gif­ter. I ana­ly­sen som ny­li­gen pre­sen­te­ra­des fö­reslås att det ska bli svå­ra­re att re­gi­stre­ra en bil­mål­vakt som äga­re till ett for­don. Vi­da­re kan for­don med obe­tal­da par­ke­rings­bö­ter om minst 5 000 kro­nor be­läg­gas med kör­för­bud. Det ska ha gått minst ett halv­år se­dan be­lop­pet skul­le ha be­ta­lats.

Utre­da­ren tyc­ker ock­så att po­li­sen bor­de få ut­ö­ka­de be­fo­gen­he­ter att kun­na be­slag­ta och fors­la bort bi­lar med skul­der. Om lagänd­ring­ar­na blir verk­lig­het skul­le de bör­ja gäl­la från och med 1 april 2019. Nu ska la­gen skri­vas om för att kom­ma till­rät­ta med så kal­la­de bil­mål­vak­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.