Re­geln om att man ska gå till väns­ter är in­te ny

Täby Nyheter - - Tyck Om! - Skar­päng

I Tä­by Ny­he­ter num­mer 39 skri­ver Björn Sand­berg om ”nya tra­fik­reg­ler för fot­gäng­a­re” från den 15 ok­to­ber. Men är det­ta nå­got nytt? Re­dan i små­sko­lan – och det var be­tyd­ligt mer än fem­tio år se­dan – fick jag lä­ra mig att på al­la gång­ba­nor hål­ler fot­gäng­a­re till hö­ger och på al­la tra­fi­ke­ra­de vägar, med mo­tor­for­don el­ler cyklar, ut­an gång­ba­nor hål­ler fot­gäng­a­re till väns­ter. Och en kom­bi­ne­rad gång- och cy­kel­ba­na mås­te ju ock­så an­ses ”tra­fi­ke­rad”.

Sand­berg skri­ver om ”gång­ba­ne­lö­sa vägar för for­donstra­fik” att ”gå­en­de na­tur­ligt hål­ler sig på väns­ter­si- dan”. Det tyc­ker jag synd om. Mi n e r f a ren­het från Skar­päng, där jag bor och of­ta pro­me­ne­rar el­ler cyklar, är att fler­ta­let, bå­de unga och gam­la, för det mesta hål­ler sig på hö­ger­si­dan. Vad man lär sig, el­ler hit- tills lärt sig, i sko­lan vet jag in­te men kanske blir allt bätt­re ef­ter 15 ok­to­ber – låt oss hop­pas det!

Om be­ho­vet av skyl­tar och an­nan mar­ke­ring är vi helt över­ens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.