En äk­ta ita­li­e­na­re öpp­nar i Tä­by

MODERNT OCH RUSTIKT. ”Tyc­ker att det sak­nas en rik­tig ita­li­e­na­re”

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073 982 79 52 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

I dag känns det som rätt tid att va­ra i Hä­ger­näs, sen är det ett plus med när­he­ten till bå­de Ar­ninge och Tä­by cent­rum.

En äk­ta ita­li­ensk re­stau­rang slog upp dör­rar­na i Hä­ger­näs strand i vec­kan. Med bå­de Lunch och fi­ne di­ning.

De­gar­na ba­kas och re­dan brin­ner ve­dug­nen. Ar­be­tet med att gö­ra i ord­ning re­stau­rang­en är i full gång när vi be­sö­ker Pi­at­to fres­co in­för tors­da­gens öpp­nan­de (i tors­dags, reds. anm).

– Det känns kul att änt­li­gen öpp­na. Vi kom­mer ser­ve­ra nya mo­der­na piz­zor men be­hål­la den ru­sti­ka ita­li­ens­ka käns­lan, sä­ger äga­ren Vrej Att­land.

Ita­li­ens­ka rå­va­ror

Och me­nyn stic­ker ut jäm­för med and­ra piz­ze­ri­or, med top­pings som fi­kon, ma­ri­ne­ra­de to­ma­ter, val­nöt­ter och äk­ta buf­fel­moz­za­rel­la. För­u­tom piz­za kom­mer det ser­ve­ras färsk pas­ta, kötträt­ter och för­rät­ter.

– Al­la rå­va­ror är från Ita­li­en och vi kom­mer gö­ra allt på Na­po­li­tanskt vis, även koc­kar­na är där­i­från. Vi tyc­ker att det sak­nas en rik­tig ita­li­e­na­re i Tä­by i dag och vi vet att Tä­by­bor­na gär­na be­ta­lar för att få bra mat, sä­ger han.

– Ana­nas på piz­zan kan man glöm­ma, sä­ger Vrej Att­land och skrat­tar.

Mjuk­öpp­nar i vec­kan

När man gör ty­pisk na­po­li­tansk piz­za an­vän­der man sig av ett spe­ci­ellt Ita­li­ensk mjöl som är fint malt med hög pro­te­in.

– Piz­zan ska ba­ra va­ra in­ne i ug­nen i 80 se­kun­der så ug­nen är ex­tra varm, 450 gra­der. Det gör att piz­zan blir fluf­fig och kris­pig, ex­tra god, sä­ger Vrej Att­land.

Re­stau­rang­en kom­mer att ser­ve­ra lunch och på kväl­lar­na blir det fi­ne di­ning. Än har de in­te fått de­ras al­ko­hol­till­stånd, men en­ligt ägar­na kom­mer det de nä­mas­te da­gar­na.

– Vi mjuk­öpp­nar nu på tors­dag för att kom­ma igång men sen är tan­ken att även ba­ren ska öpp­na, sä­ger Vrej Att­land.

Var­för öpp­nar ni just i Hä­ger­näs?

– Vi fick er­bju­dan­det att va­ra här för tio år se­dan men då var det ba­ra skog runt om. I dag känns det som rätt tid att va­ra i Hä­ger­näs, sen är det ett plus med när­he­ten till bå­de Ar­ninge och Tä­by cent­rum, sä­ger Vrej Att­land.

Trots att de in­te har öpp­nat än har fle­ra per­so­ner som bor i när­he­ten va­rit in­ne och ställt ny­fik­na frå­gor.

– Det är stort tryck och det är många som är in­ne och frå­gar om öpp­ning­en. Folk har för­vänt­ning­ar så nu gäl­ler det att le­va upp till dem, sä­ger koc­ken Alex Ka­ra­oghla­ni­an.

Vad tän­ker ni in­för fram­ti­den?

– In­te näs­ta år men året ef­ter det kom­mer vi att sat­sa på sä­songs­ba­se­ra­de rå­va­ror, på hös­ten kan vi ha kan­ta­rel­ler till ex­em­pel. Sen har vi pla­ner på att även öpp­na upp i Dan­de­ryd, sä­ger Vrej Att­land.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

FÖRVÄNTANSFULLA. Alex Ka­ra­oghla­ni­an, Vrej Att­land, Yu­ri Lars­son är tag­gad in­för öpp­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.