JOHANNA FOTAR TÄBYS UT­VECK­LING

Gym­na­si­e­e­le­ven Johanna Na­ger fo­to­gra­fe­rar stäl­len i Tä­by och jäm­för med äld­re bil­der.

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Be­rät­tat för: Ma­ria Svens­son

et jag har tänkt att jag ska gö­ra är att gå runt och fota Tä­by som det ser ut nu och sen läg­ga ut bil­der­na i vår skol­tid­ning. Jag går till sko­lan var­je dag och det har jag gjort i tio år och när jag har gått har jag märkt hur sa­ker, bygg­na­der och om­giv­ning­en har växt och för­änd­rats un­der årens gång. Vid Roslags-Näs­by står till ex­em­pel hu­sen kvar och jag ser att ut­veck­ling­en sker på vis­sa stäl­len i Tä­by men in­te på al­la.

Jag går nu på Åva Gym­na­si­um och där har det in­te hel­ler för­änd­rats myc­ket det se­nas­te året. Ef­tersom de gam­la bil­der­na på om­rå­de­na är tag­na med ne­ga­tiv film, allt­så ”gam­mal” film­rul­le, så vill jag även fota mi­na bil­der på sam­ma sätt – jag vill åter­ska­pa dem med film. Så om bil­der­na är svart­vi­ta så ska jag an­vän­da mig av svart­vit film an­nars med ne­ga­tiv färg­film. Jag ska kol­la på bil­der från 60–70 ta­let, och jag tyc­ker att det är in­tres­sant hur det såg ut förr.

Men sen tyc­ker jag att det bli­vit väl­digt fint i Tä­by och jag tror att kom­mu­nen tjä­nar på att byg­ga ut. Min far­far var fo­to­graf och min pap­pa fram­kal­la­de film så jag an­tar att jag fått myc­ket från dem. In­nan har jag fo­tat myc­ket di­gi­talt och på ett år har jag ut­veck­lats mas­sor. Min pap­pa lär­de mig sät­ta in film i rul­len, vil­ket jag tyck­te var svårt först. Av att fo­to­gra­fe­ra får jag på nå­got vis bätt­re själv­käns­la, det finns så myc­ket man kan va­ra bra på men det är så kul att hit­ta nå­got som jag är bra på och som fun­ge­rar.

Jag är så pep­pad på att se hur re­sul­ta­tet kom­mer bli, och blir in­te bil­der­na bra så kom­mer jag att ta om dem. Om mi­na bil­der kan få kom­mu­nen att byg­ga om Åva Gym­na­si­um blir jag väl­digt glad. Jag vill även se ifall folk kan se skill­nad på bil­der­na från Åva som är tag­na 70-ta­let och de som är tag­na i dag, ef­tersom det in­te hänt så myc­ket och sko­lan be­hö­ver byg­gas om. Sen vill jag att folk ska kän­na sig be­kvä­ma med ut­veck­ling­en – ge­nom fo­to. Och jag vill le­va mig in i hur det var i Tä­by förr.

Jag vill att folk ska kän­na sig be­kvä­ma med ut­veck­ling­en – ge­nom fo­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.