… och hur blir det

med fart­ka­me­ror­na?

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Lotten Engbom

I april 2017 skrev vi om att tra­fik­sä­ker­hetska­me­ror skul­le in­stal­le­ras på Läns­väg 264, i folk­mun kal­lad Ar­ning­e­le­den. Men ka­me­ror­na är för­se­na­de – och det lär drö­ja in­nan de är up­pe.

To­talt skul­le det hand­la om sex styc­ken tra­fik­sä­ker­hetska­me­ror längs sträc­kan Hä­ger­ne­holm-Val­len­tu­na, det­ta för att få ner has­tig­he­ten.

– På al­la de sträc­kor­na som är ak­tu­el­la är me­del­has­tig­he­ten hög och så finns det hög olycks­risk, sa Eva Lund- berg, na­tio­nell sam­ord­na­re för tra­fik­sä­ker­hetska­me­ror på tra­fik­ver­ket.

Tra­fik­ver­ket sa då att ka­me­ror­na skul­le kom­ma upp un­der 2017 – men fort­fa­ran­de har ing­et hänt.

– De är i al­la fall in­te mon­te­ra­de. Det är pro­blem med fram­drag­ning av el. Det är väl­digt van­ligt, det är många plat­ser i Sve­ri­ge där vi vän­tar på att få el fram­dra­gen sä­ger Eva Lund­berg.

– Då är det så att el­nät­sä­ga­re har mo­no­pol, så vi kan in­te frå­ga nå­gon an­nan.

Vad har ni för pro­gnos?

– Där har vi ing­en pro­gnos. Det på­går di­a­log med den el­nät­sä­ga­ren där, sä­ger Eva Lund­berg.

Men de kom­mer bli av?

– Vi job­bar för att få upp dem. Vi vill ha dem där, vi har valt den plat­sen där det går fort och är en hög olycks­risk.

– Vi får in väl­digt många an­sök­ning­ar på sträc­kor i he­la lan­det från tra­fik­ver­kets re­gi­o­ner och så väl­jer vi ut de sträc­kor som be­döms ha högst sam­hälls­nyt­ta, för att mins­ka an­ta­let dö­da och all­var­ligt ska­da­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.