Dags för spra­kan­de kon­tors­tid på Tib­b­les scen

Maja Stopp och Ro­bin Karls­son vill be­ly­sa sam­hälls­pro­blem och ploc­kar där­för upp en mu­si­kal som be­ly­ser sex­ism och hi­e­rar­ki­er. I no­vem­ber är det pre­miär för ”9 to 5”.

Täby Nyheter - - Sidan 1 -

VI ÄR TÄBY

Ti­dig tis­dags­kväll i Es­pla­na­den. Från spe­gel­sa­len hörs mu­sik och sång. Det är re­pe­ti­tio­nen för mu­si­ka­len ”9 to 5” som är igång.

Ut­an­för i få­töl­jer­na sit­ter ko­re­o­gra­fen och sce­no­gra­fen Maja Stopp och re­gis­sö­ren Ro­bin Karls­son. Det här är deras fem­te mu­si­kal de sät­ter upp till­sam­mans.

– Vi vil­le gö­ra nå­got som är rätt så känt. Den här mu­si­ka­len be­ly­ser hi­e­rar­ki­er och pat­ri­ar­ka­tet, den hand­lar om rätt­vi­sa mot sin chef, be­rät­tar Ro­bin Karls­son.

Känns det igen? Ja, det är minst sagt en ak­tu­ell sam­hälls­de­batt som mu­si­ka­len be­ly­ser.

– Ett av de störs­ta skä­len till att vi gör det här är för att be­ly­sa de pro­blem som finns, som har att gö­ra med #me­too och #tyst­nad­tag­ning, det som fått växa fram i dag, sä­ger Maja Stopp.

Den kän­da fil­men med sam­ma namn som mu­si­ka­len, ”9 to 5”, med bland and­ra Dol­ly Par­ton i roll­be­sätt­ning­en, kom ut 1980 och fick stort ge­nom­slag. 2009 ha­de den pre­miär på Bro­ad­way som mu­si­kal, och nu är det dags för Täby att få sig en sväng­om. Se­na­re i höst kom­mer den näm­li­gen att sät­tas upp på Tibb­le Teater un­der sex till­fäl­len.

Lyf­ter kvin­no­be­rät­tel­ser

För de som in­te sett fil­men kret­sar hand­ling­en kring tre kvin­nor som be­stäm­mer sig för att häm­nas på sin sex­is­tis­ka chef. Kvin­nor­na kid­nap­par che­fen, och un­der en vec­ka sker sto­ra för­änd­ring­ar på kon­to­ret.

– Vi vil­le gö­ra en mu­si­kal som lyf­ter kvin­no­be­rät­tel­ser, det finns ing­et av det på and­ra mu­si­kalsce­ner. Vi har även dis­kus­sio­ner i en­semb­len om #me­too och #tyst­nad­tag­ning. Jag sa det re­dan på au­di­tion att ”det här ska vi pra­ta om”, sä­ger Ro­bin Karls­son.

En­semb­len be­står av 30 per­so­ner med blan­dad er­fa­ren­het. Vis­sa är ny­ex­a­mi­ne­ra­de från mu­si­kalsko­lor, and­ra har hål­lit på med mu­si­kal i fle­ra år. Maja och Ro­bin be­rät­tar att en li­ve­or­kes­ter kom­mer att stå för mu­si­ken, så ing­et är för­in­spe­lat.

Att de valt just Tibb­le teater och Täby har myc­ket att gö­ra med lo­ka­la kopp­ling­ar.

– Det är en fan­tas­tisk scen. Jag är upp­vux­en i Täby och har stått på scen se­dan jag var fem år, det har all­tid va­rit en dröm att få va­ra här, sä­ger Maja Stopp.

Dess­utom tyc­ker de sig se ett be­hov här.

– Sce­nen ver­kar re­la­tivt out­nytt­jad, och det är svå­ra­re i stan att nå ut, här kan man mark­nads­fö­ra sig på ett an­nat sätt, sä­ger Ro­bin Karls­son.

– Ja, kon­tak­ten blir mind­re men än­då stör­re, fyl­ler Maja Stopp i.

Vill att al­la ska kom­ma

Nu är må­let att in­klu­de­ra he­la kom­mu­nen.

Bå­de Maja och Ro­bin tror att det går att nå oli­ka mål­grup­per i Täby.

– Vi kan nå bå­de den äld­re ge­ne­ra­tio­nen, som tit­ta­de på fil­men när den kom, och den yng­re ge­ne­ra­tio­nen som vi kan nå på grund av det ak­tu­el­la äm­net. Vi vill att al­la ska kom­ma, det här är underhållning på hög ni­vå, sä­ger Ro­bin.

Mu­si­ka­len har pre­miär 23 no­vem­ber, bil­jet­ter går att kö­pa på bi­let­to.se.

El­la Sö­der­berg 070-091 23 42 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se Vi gör det här för att be­ly­sa de pro­blem som finns, som har att gö­ra med #me­too och #tyst­nad­tag­ning, det som fått växa fram i dag.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

FÖRVÄNTANSFULLA. Maja Stopp och Ro­bin Karls­son har valt att sät­ta upp en mu­si­kal med ett äm­ne som är ak­tu­ellt i sam­hälls­de­bat­ten.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

ENERGISKT. En­semb­len i ”9 to 5” be­står av 30 gla­da och ener­gi­fyll­da mu­si­kalar­tis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.