Här stjäls flest cyklar

Täby Nyheter - - Sidan 1 - Maria Svens­son maria.svens­son@di­rekt­press.se

Cy­kel­stöl­der­na pri­o­ri­te­ras in­te högst hos polisen i Täby men för de som drab­bas kan för­lus­ten av ho­jen stäl­la till sto­ra pro­blem. Vi lis­tar var flest cyklar stjäls.

I lo­ka­la Fa­ce­book-grup­per är det många som ef­ter­ly­ser si­na cyklar som för­svun­nit. Men en­ligt lo­kal­po­li­sen Stefan Dahl­gren syns ing­en ökning av cy­kel­stöl­der­na.

Dä­re­mot ser polisen in­te hel­ler att an­mäl­ning­ar­na mins­kar.

– Det hål­ler sig sta­digt om man tit­tar på he­la Täby, sen kan man se för­änd­ring­ar i om­rå­den, sä­ger Stefan Dahl­gren.

Flest an­tal an­mäl­ning­ar har se­dan 2016 gjort i Cen­tra­la Täby men även Näs­by Park och Täby Kyrk­by är stads­de­lar där flest stöl­der an­mäls.

Fö­re­byg­gan­de åt­gär­der

Ef­tersom cy­kel­stöl­der in­te räk­nas som det tyngs­ta brot­tet blir mås­te polisen of­ta pri­o­ri­te­ra and­ra ty­per av brott. Men Stefan Dahl­gren me­nar att det är vik­tigt att ar­be­ta fö­re­byg­gan­de för att mins­ka stöl­der­na bland an­nat ge­nom bätt­re cy­kel­par­ke­ring­ar.

– Vi ar­be­tar till­sam­mans med kom­mu­nen för att mins­ka cy­kel­stöl­der­na. Ser man att fle­ra cyklar blir stul­na på en spe­ci­fik plats el­ler i ett om­rå­de kan man till ex­em­pel för­bätt­ra be­lys­ning­en och lik­nan­de. Ju mer dolt det är desto bätt­re för tju­ven, sä­ger han.

Vik­tigt är själv­klart att äga­ren ser till att cy­keln in­te står olåst.

– Lås den or­dent­ligt och ställ in den un­der nat­ten. Man ska även se till att man har skri­vit ner ram­num­ret ifall att cy­keln blir snodd.

35 70 38 37 23 17 17 14 260

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.