För­fattar­träff om de­mo­kra­ti

Täby Nyheter - - Täby -

Den 16 oktober kan du som är in­tres­se­rad av de­mo­kra­ti gå och lyss­na när Hen­rik Arnstad be­rät­tar om sin bok ”Ha­ta­de de­mo­kra­ti” på Näs­by­parks bib­li­o­tek.

Boken tar upp de­mo­kra­tins histo­ria och ide­o­lo­gi men går än­då bort­om de van­li­ga be­skriv­ning­ar­na av den in­klu­de­ran­de rö­rel­sen. ”Den ut­går från mo­dern in­ter­na­tio­nell de­mo­kra­ti­forsk­ning och beskriver de­mo­kra­tins ana­to­mi: den de­mo­kra­tis­ka ide­o­lo­gin.”

Hen­rik Arnstad är histo­ri­ker och ve­ten­skaps­jour­na­list och har ar­be­tat med boken i sex års tid, han har även re­gel­bun­det syns på kul­tur­si­dor­na fram­för allt i Da­gens Ny­he­ter.

För att gå på even­tet ska du för­an­mä­la dig hos Näs­by­parks bib­li­o­tek..

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.