Frej Vi­kings: ”Vi är en av de yng­re klac­kar­na”

Täby Nyheter - - Täby - Lot­ten Eng­bom

När IK Frej spe­lar si­na mat­cher ekar lju­det från klac­ken ”Frej Vi­kings” över Vi­kinga­val­len. Själ­va tror de att de är en av de yngs­ta klac­kar­na.

Ett 30-tal per­so­ner står i reg­net och he­jar fram IK Frej till 1-1 mot Jön­kö­ping Söd­ra. Frej- flag­gor va­jar, det sjungs och ban­kas på en trum­ma. Klack­le­da­ren Wil­helm Blomqvist Mo­ha­ge hål­ler i en me­ga­fon och vrå­lar ut he­ja­ram­sor. Han är ba­ra 13 år, men än­då är han in­te en av de yngs­ta här.

– Vi har någ­ra som är åt­ta, och de älds­ta är kanske typ 50. Vi är nog en av de yng­re klac­kar­na i Sve­ri­ge, sä­ger han och får med­håll av Er­ic Niss­ler, 8 år.

Själv har han va­rit klack­le­da­re i två år. I år är de fler än in­nan som slu­ter upp in­nan match.

– Det är väl fler som tyc­ker att det är kul att stå och skri­ka. Det är en kul sak att gö­ra, och så mås­te man he­ja fram sitt lag, sä­ger Wil­helm Blomqvist Mo­ha­ge.

I år har klac­ken ock­så för­stärkts med en trum­ma som gör att Frej Vi­kings hörs än­nu mer över Vi­kinga­val­len. Dess­utom, på­pe­kar Wil­helm, är det lät­ta­re att hål­la tak­ten när trum­man finns.

Han ler när det kom­mer på tal att de in­te ver­kar va­ra en sär­skilt brå­kig klack.

– Vi slåss in­te, vi är mer en snäll klack.

Hur går det då för la­get? Frej lig­ger just nu el­va i ta­bel­len, med ba­ra en po­äng ner till kval­plats. Men Wil­helm Blomqvist Mo­ha­ge är hopp­full.

– Jag tror att de kla­rar sig helt ut­an kval, sä­ger han.

HE­JAR. Wil­helm Blomqvist Mo­ha­ge le­der sång­er­na i klac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.